:

Hur upptäcka granbarkborre?

Innehållsförteckning:

 1. Hur upptäcka granbarkborre?
 2. Hur bekämpa granbarkborre?
 3. Hur ser en granbarkborre ut?
 4. Vilka träd går barkborren på?
 5. Vart finns granbarkborren?
 6. Vad gör en granbarkborre?
 7. Hur dödar granbarkborren granen?
 8. När ska virket vara ute ur skogen?
 9. Vad gör en barkborre?
 10. Vilka träd angriper granbarkborren?

Hur upptäcka granbarkborre?

Tecken på angrepp av granbarkborre

 • Sök efter borrmjöl på liggande solexponerande stammar och vid stambasen på stående träd. ...
 • Titta efter kåda som granen försvarat sig med. ...
 • Torra gröna barr på marken som granen har tappat kan vara tecken på angrepp.

Hur bekämpa granbarkborre?

Bekämpning av granbarkborre

 1. Upparbeta färska vindfällen.
 2. Avverkning av riskbestånd.
 3. Sök och plock.
 4. Lock och plock.
 5. Feromonfällor med eller utan insekticider.
 6. Fångstvirkesfällor med feromon och insekticid.
 7. Insekticider på virkesvältor.
 8. Skördarbarkning.

Hur ser en granbarkborre ut?

Granbarkborren kan kännas igen på sitt utseende, gångsystemens utformning eller på de skador den orsakar på skogen som helhet. Granbarkborren är som vuxen ca 4-5 mm lång, cylindrisk och brunsvart och lever under barken på granar. Äggen, larverna och pupporna är benvita, och larven saknar ben.

Vilka träd går barkborren på?

Granbarkborre. Den allvarligaste skadegöraren i granskog är granbarkborren (Ips typographus). Den angriper granstammar och kan yngla både i stående träd och liggande färskt virke, men föredrar försvagade granar med frisk och tjock bark.

Vart finns granbarkborren?

Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Upparbeta vindfällena så snart som möjligt för bästa ekonomiska utbyte. Om du barkar stockarna och/eller tar bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador.

Vad gör en granbarkborre?

Granbarkborren kan uppträda som en svår skadeinsekt på gran. Den angriper främst försvagade granar, men även obarkat timmer kan bli angripet. ... Timmer och massaved får nedsatt kvalitet, eftersom granbarkborren för med sig blånadssvampar som missfärgar splintveden.

Hur dödar granbarkborren granen?

Den angriper äldre granar genom att borra sig genom barken. Hanen gör en parningskammare och lockar dit honor med hjälp av feromon. I det här skedet uppstår det små högar av brunt borrmjöl på stammen. Mjölhögarna är det första tecknet på att barkborrar har angripit granen.

När ska virket vara ute ur skogen?

Virke som avverkats eller skadats före 1 juni måste forslas till skogsindustri eller större virkesterminal senast 1 juli. För gran gäller dessutom att virke som avverkats eller skadats under juni måste forslas bort senast 1 augusti. Gran som avverkats eller skadats under juli måste forslas bort senast 1 september.

Vad gör en barkborre?

Larverna lever i allmänhet mellan barken och veden, men några arter gör gångar djupt in i veden. Typiskt för barkborrarna är deras speciella gångsystem under barken. ... De gnager gångar i den perifera (ytliga) veden främst i döende träd, timmerstockar eller stubbar, men några arter kan även slå sig ner i friska träd.

Vilka träd angriper granbarkborren?

Det tycks främst vara yngre tallar som dödas, eller övre delen av lite äldre (50 åriga) träd som angrips, men även äldre träd kan angripas ibland. Att granbarkborrar kan angripa tall är inget nytt. Speciellt på tallstammar som ligger bland vindfällen av gran händer det att borrarna går fel.