:

Hur görs en utredning av kränkande särbehandling?

Innehållsförteckning:

  1. Hur görs en utredning av kränkande särbehandling?
  2. Vad är inte kränkande särbehandling?
  3. Varför uppstår kränkande särbehandling?
  4. Var regleras kränkande särbehandling?
  5. Hur utreder man diskriminering?
  6. Vad räknas som kränkande?
  7. Vad säger skollagen om kränkande behandling?
  8. Vad är skillnaden på kränkande särbehandling och mobbning?
  9. Kan vara kränkande?
  10. Vad är syftet med diskrimineringslagen?

Hur görs en utredning av kränkande särbehandling?

Den som upplever sig särbehandlad på ett kränkande sätt av sin närmaste chef kan vända sig till någon i personalen, skyddsombudet eller närmast högre chef och berätta om det. I sådana fall är det alltid chefens chef enligt gällande delegationsordning som ansvarar för utredningen.

Vad är inte kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling (AFS 2015:4) är ett samlingsbegrepp för olika oacceptabelt beteende. ... Ingen form av kränkande särbehandling accepteras. I det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som bedrivs vid universitetet ingår att förebygga och utreda kränkande särbehandling.

Varför uppstår kränkande särbehandling?

Obalans mellan krav och resurser, otydliga roller och ansvarsområden eller hög arbetsbelastning under lång tid ökar risken för irritation, frustration och konflikter. Det kan i sin tur leda till att kränkande särbehandling uppstår.

Var regleras kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling i arbetslivet regleras i arbetsmiljölagen. Men kränkningarna kan också regleras i diskrimineringslagen – om de har sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunder som lagen anger: Kön. Könsöverskridande identitet eller uttryck.

Hur utreder man diskriminering?

Om din situation gäller arbetslivet och du framför allt söker efter rätts- eller förhandlingshjälp ska du vända dig till ditt fackförbund. Enligt lagen har facket rätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden och i ärenden som rör missgynnande som har samband med föräldraledighet.

Vad räknas som kränkande?

Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiska handlingar som slag, sparkar och knuffar, men kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandling kan också förekomma på internet, till exempel på sociala medier.

Vad säger skollagen om kränkande behandling?

I skollagen definieras kränkande behandling som ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker ett barns eller en elevs värdighet. ... Det är barnet eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är oönskat.

Vad är skillnaden på kränkande särbehandling och mobbning?

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av oacceptabelt beteende, där mobbning är ett exempel. Det handlar om beteenden som kan skapa obehag, stress och en känsla av förnedring hos den som utsätts.

Kan vara kränkande?

Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiska handlingar som slag, sparkar och knuffar, men kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandling kan också förekomma på internet, till exempel på sociala medier.

Vad är syftet med diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.