:

Är IF NPF?

Innehållsförteckning:

  1. Är IF NPF?
  2. Hur omgivningen kan stödja och underlätta för människor med funktionshinder?
  3. Vad beror IF på?
  4. Varför får man neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?
  5. Vad menas med neuropsykiatri?
  6. Vad är orsaken till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
  7. Hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar?
  8. Vilka förutsättningar har en rullstolsburen?

Är IF NPF?

NPF är ett samlingsnamn för flera diagnoser Andra diagnoser som ryms inom begreppet NPF är autismspektrumtillstånd (ASD), språkstörningar, intellektuella funktionsnedsättningar, dyslexi och dyskalkyli, Tourettes syndrom och tics. Det är vanligt att en och samma person har flera av de här funktionsnedsättningarna.

Hur omgivningen kan stödja och underlätta för människor med funktionshinder?

För de flesta personer med funktionsnedsättning är det viktigt att personer i omgivningen, både närstående och professionella, är lyhörda och har förmåga att ge rätt stöd. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Individens funktionsförmåga bör utgöra grund för anpassning både av både miljö och bemötande.

Vad beror IF på?

IF kan bero på kromosomavvikelser som vid Downs syndrom och fragilt X-syndromet. Det kan också bero på skada eller sjukdom under graviditeten eller under barnets första uppväxtår. Ofta vet man inte varför en person får IF men kunskapen om vad som orsakar IF växer i takt med forskningen.

Varför får man neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Ärftlighet. Forskning tyder på att det finns en ärftlig benägenhet att utveckla neuropsykiatriska problem. Det finns vissa faktorer som ökar sannolikheten för NPF. Vanliga riskfaktorer är påfrestningar under graviditeten, komplikationer under förlossningen och för tidig födsel.

Vad menas med neuropsykiatri?

Neuropsykiatri är ett medicinskt forskningsområde som studerar sambandet mellan nervsystemet och psykiska sjukdomar samt deras behandlingar.

Vad är orsaken till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Orsaker till NPF Forskning tyder på att det finns en ärftlig benägenhet att utveckla neuropsykiatriska problem. Det finns vissa faktorer som ökar sannolikheten för NPF. Vanliga riskfaktorer är påfrestningar under graviditeten, komplikationer under förlossningen och för tidig födsel.

Hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar?

Ett professionellt bemötande präglas av respekt, ödmjukhet och empati. Så skapas och bevaras en förtroendefull relation i kontakten med personer som har en funktionsnedsättning. Det handlar också om att personalen ska uttrycka sig sakligt och tydligt för att den enskilde ska förstå.

Vilka förutsättningar har en rullstolsburen?

Vid förflyttning kan hjälpmedel som rullstol och rollator behövas. Det kan även finnas behov av större utrymmen, ramper, taklyft och hissar. Ytterligare anpassningar kan vara automatiska dörröppnare, anpassade hygienutrymmen och lektionssalar. Eleven kan ha behov av en miljö med tillgängliga lärverktyg.