:

Hur vanligt är radon i hus?

Innehållsförteckning:

  1. Hur vanligt är radon i hus?
  2. Vad kan man göra mot radon?
  3. Kan man vädra ut radon?
  4. Vad händer om man har radon i huset?
  5. Var finns det radon?
  6. Vart hittar man radon?
  7. Vad stoppar radon?
  8. Vad innebär Radonskyddat utförande?
  9. Hur mycket kan man sänka radonhalten?
  10. Hur kommer radon in i huset?

Hur vanligt är radon i hus?

Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda halter av radon i inomhusluften. Med förhöjda halter menas ett värde över 200 Bq/m³.

Vad kan man göra mot radon?

Om radonhalten är hög görs detta lämpligen genom att installera en radonsug eller radonbrunn. Ett dyrare alternativ är att förse huset med ett FT-system, vilket kan vara lämpligt om byggnadsmaterialet avger mer radon till inomhusluften än vad som kommer från marken.

Kan man vädra ut radon?

Det räcker inte med att vädra Det är mycket effektivt att ordna korsdrag i ett radonhus. Radonhalten vädras nämligen snabbt ut.

Vad händer om man har radon i huset?

Ökad risk för lungcancer till 75 års ålder: Risken fördubblas vid en radonhalt strax över 600 Bq/m3. Vid 800 Bq/m3 ökar risken med 128 procent (från basvärde 1 till 2,28). Risken för lungcancer är då ungefär dubbelt så hög som vid medelhalten för svenska bostäder (som är cirka 100 Bq/m3).

Var finns det radon?

Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: marken under och runt om huset. byggnadsmaterialet.

Vart hittar man radon?

Markradon. Grundämnena uran och radium förekommer i varierande omfattning i alla bergarter, och därmed också i jordarter och i byggnadsmaterial där bergmaterial ingår. Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader.

Vad stoppar radon?

Upp till 90 % av radongasen kan stoppas Blåbetongväggar tätas med en diffusionstät radonspärr som förpackats i en tapetliknade lösning. Radontapeten består av ett papperslager, följt av tre lager tät polymerplast och därefter ytterliggare ett papperslager. Radontapeten säljs på rulle och sätts upp som en vanlig tapet.

Vad innebär Radonskyddat utförande?

ÅTGÄRDER MOT MARKRADON Aktuell mark klassas som normalradonmark, vilket medför att byggnader ska utföras radonskyddat¨. Ett radonskyddat utförande innebär att golv och väggar görs täta mot marken. längs ytterkanterna på betongplattan. kan ge upphov till sprickor som läcker in jordluft.

Hur mycket kan man sänka radonhalten?

Mekaniskt till- och frånluftssystem (FT- eller FTX) och radonsug är en kombination som, rätt utförd, bör ge mycket låga radonhalter. Metoden kan även kombineras med värmeåtervinning. Radonhalten minskar med 85 procent. Mekaniskt ventilationssystem utan kanaldragning samt radonsug innebär en kombination av två metoder.

Hur kommer radon in i huset?

Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: marken under och runt om huset.