:

Vad innefattas av konsumenttjänstlagen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innefattas av konsumenttjänstlagen?
 2. Vad är en konsumenttjänst?
 3. Kan man avtala bort konsumenttjänstlagen?
 4. Vilka lagar reglerar en konsuments köp av en entreprenad?
 5. Vad säger konsumenttjänstlagen om vad du som konsument ska ha kunskap om när det gäller kostnad för tjänsten?
 6. Vad har 15% med konsumenttjänstlagen att göra?
 7. Vilka tre omfattande lagar finns för dig som konsument?
 8. Vad menas med ångerrätt?
 9. Kan konsumentköplagen förhandlas bort?
 10. Hur lång tid har kunden på sig att ångra ett köp vid hemförsäljning?

Vad innefattas av konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen gäller Arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv. Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten.

Vad är en konsumenttjänst?

Med konsumenttjänst syftas på en tjänst som främst erbjuds för privatpersoners bruk på fritiden, i hobbyer eller i andra aktiviteter.

Kan man avtala bort konsumenttjänstlagen?

Av 3 § i konsumentköplagen (här) framgår det att konsumentskyddet inte kan avtalas bort med bindande verkan - lagen är alltså tvingande, till konsumentens förmån. ... Således blir svaret på din fråga nej - det är inte möjligt att åsidosätta konsumentköplagen till konsumentens nackdel (däremot till dennes fördel).

Vilka lagar reglerar en konsuments köp av en entreprenad?

Det finns inga bestämmelser i konsumenttjänstlagen som säger att en entreprenör måste lämna garanti på utfört arbete. Istället anser lagstiftaren att det finns ett fullgott skydd för konsumenten i själva lagstiftningen. ... I enlighet med lagen så har du som konsument 2 års garanti på utfört arbetet.

Vad säger konsumenttjänstlagen om vad du som konsument ska ha kunskap om när det gäller kostnad för tjänsten?

40 § Näringsidkaren är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen skall göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats.

Vad har 15% med konsumenttjänstlagen att göra?

Ett pris brukar vara skäligt om det motsvarar vad tjänsten normalt sett brukar kosta. Om företaget har lämnat en ungefärlig prisuppgift, så får det slutliga priset inte överskrida det ungefärliga priset med mer än 15 procent.

Vilka tre omfattande lagar finns för dig som konsument?

Konsumenttjänstlagen

 • När du som privatperson köper en tjänst av ett företag.
 • Arbete på mark, byggnader och andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar, målningsarbeten eller när du anlitar ett företag för att bygga ett nytt hus.
 • Arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv.
 • Förvaring av lösa saker.

Vad menas med ångerrätt?

Tiden konsumenten har på sig att ångra köpet kallas för ångerfrist. Ångerfristen börjar löpa dagen efter konsumenten tagit emot varan. Om du säljer en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter konsumenten ingick avtalet.

Kan konsumentköplagen förhandlas bort?

Grunden är köplagen, som tillämpas vid köp av lös egendom. Köplagen går att förhandla bort, den gäller till exempel inte om det uppstått en praxis eller annan sedvänja mellan säljaren och köparen.

Hur lång tid har kunden på sig att ångra ett köp vid hemförsäljning?

Konsumenten har enligt lagen 14 dagar på sig att ångra sitt köp och det är din skyldighet att informera om detta. Ångerfristen börjar gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan. Om det är en tjänst börjar ångerfristen dagen efter att avtalet har ingåtts.