:

Vilka krav ställer bokföringslagen på en verifikation?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka krav ställer bokföringslagen på en verifikation?
 2. Vad krävs för att bokföringen ska anses som fullständig i ett bolag?
 3. Hur ska en affärshändelse bokföras?
 4. Måste det finnas verifikationer till alla noteringar i bokföringen?
 5. Vad ska va med på en verifikation?
 6. Vad gäller bokföringslagen?
 7. I vilka två rapporter avslutas bokföringen?
 8. Hur man bokför enskild firma?
 9. Vilka händelser ska bokföras?
 10. När ska en affärshändelse bokföras?
 11. Har en bokföringsskyldig valt att senarelägga bokföringen?
 12. Vad ska man bokföra enligt bokföringslagen?
 13. Hur ska en bokföringsskyldig avsluta sina räkenskaper?

Vilka krav ställer bokföringslagen på en verifikation?

En verifikation ska enligt bokföringslagen innehålla vissa uppgifter,

 • när den sammanställts (exempelvis fakturadatum),
 • när affärshändelsen ha inträffat (exempelvis leveransdag),
 • vad den avser,
 • vilket belopp den gäller,
 • vilken motpart den berör, och.

Vad krävs för att bokföringen ska anses som fullständig i ett bolag?

Aktiebolag

 • alla affärshändelser ska bokföras löpande,
 • det ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter,
 • räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i Sverige i 7 år samt.
 • årsredovisning ska upprättas för varje räkenskapsår.

Hur ska en affärshändelse bokföras?

Affärshändelser kan vara in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton, förändringar av fordringar och skulder, beslut om bokslutsdispositioner eller egna insättningar och uttag.

Måste det finnas verifikationer till alla noteringar i bokföringen?

6 § För varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. Om företaget har tagit emot en uppgift om affärshändelsen i den form som anges i 7 kap. 1 § första stycket, ska denna uppgift, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt 7 och 8 §§, användas som verifikation.

Vad ska va med på en verifikation?

En verifikation innehåller uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en justering i bokföringen (5 kap. 6 och 10 §§ BFL). Verifikationen ska säkerställa att det finns bevis för att affärshändelsen har inträffat och ska dokumentera dess innebörd. Verifikationer ska även finnas för andra bokföringsposter, t.

Vad gäller bokföringslagen?

I stort innehåller bokföringslagen regler för vilka som är bokföringskyldiga, regler för den löpande bokföringen och hur den ska avslutas. Bokföringsskyldigheten innebär att bokföring ska ske av alla affärshändelser på ett systematiskt sätt så att de kan registreras i en grundbok och en huvudbok.

I vilka två rapporter avslutas bokföringen?

Här kan du läsa om hur ett företag ska avsluta sin löpande bokföring: med en årsredovisning eller ett årsbokslut. Ett årsbokslut kan även upprättas i förenklad form (förenklat årsbokslut).

Hur man bokför enskild firma?

Vilken bokföringsmetod passar enskild firma? Du bokför genom att dokumentera affärshändelser som sker inom företaget. Dokumentationen kan göras via två metoder, faktureringsmetoden eller kontantmetoden. Kontantmetoden innebär kortfattat att du bokför firmans in- och utbetalningar.

Vilka händelser ska bokföras?

Du ska löpande bokföra uppkomna affärshändelser i grundbok och huvudbok. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, övriga affärshändelser så snart det kan ske. Det innebär att affärshändelser som inträffat under en kalendermånad ska bokföras senast under den påföljande månaden.

När ska en affärshändelse bokföras?

Tidpunkt för bokföring enligt bokföringslagen 5 kap. 2§ BFL – kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast dagen efter den dag då affärshändelsen inträffade.

Har en bokföringsskyldig valt att senarelägga bokföringen?

 • Bokföringen ska göras på ett varaktigt sätt. Kravet på varaktighet ska vara uppfyllt senast när en affärshändelse ska vara bokförd (se vidare nedan om tidpunkten för bokföring). Har en bokföringsskyldig valt att senarelägga bokföringen förflyttas även tidpunkten för varaktighetskravet i motsvarande mån.

Vad ska man bokföra enligt bokföringslagen?

 • Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. ... Det kan också vara t ex ett lån från en bank eller egna pengar som man för in i företaget. ... Det beror på att förändringar i skillnad mellan företagets tillgångar och skulder alltid beror på att man haft intäkter och kostnader.

Hur ska en bokföringsskyldig avsluta sina räkenskaper?

 • Bokföringsskyldig ska enligt bokföringslagen avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning, ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. Bestämmelserna om årsbokslut och årsredovisning finns i årsredovisningslagen, ÅRL (). Även andra lagar kan innehålla regler som påverkar bokföringen.