:

Hur mycket bestämmer EU i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket bestämmer EU i Sverige?
 2. Vilka områden styrs av EU?
 3. Vad har EU lyckats med?
 4. Vilka områden fattar EU beslut om?
 5. Hur samarbetar Sverige med EU?
 6. Hur påverkas vi i Sverige av EU?
 7. Vilka nordiska länder är med i EU?
 8. Hur kom EU till?
 9. Vad har EU för uppgifter?

Hur mycket bestämmer EU i Sverige?

EU kan visserligen anses ha en viktig roll i svensk lagstiftning, men unionen har bara den makt som Sverige har överlåtit. EU tar med andra ord inte makt på egen hand. Vad EU-institutionerna får besluta om anges i fördrag, det vill säga avtal som måste godkännas av alla medlemsländernas nationella parlament.

Vilka områden styrs av EU?

EU kan bara agera på de områden där den har fått behörighet av medlemsländerna....Medlemsländerna stiftar lagar och EU hjälper till

 • Folkhälsa.
 • Näringsliv.
 • Kultur.
 • Turism.
 • Utbildning, ungdomsfrågor och idrott.
 • Civilskydd.
 • Administrativt samarbete.

Vad har EU lyckats med?

I över ett halvt sekel har EU lyckats bevara fred, stabilitet och välstånd. Det är också målen för EU:s diplomatiska och internationella arbete där man även främjar demokrati, grundläggande friheter och rättsstatsprincipen. År 2012 fick EU Nobels fredspris för sina insatser på detta område.

Vilka områden fattar EU beslut om?

EU:s politikområden

 • Energi.
 • Folkhälsa.
 • Näringsliv och industri.
 • Forskning och innovation.
 • Handel.
 • Humanitärt bistånd och civilskydd.
 • Inre marknad.
 • Jordbruk.

Hur samarbetar Sverige med EU?

Sverige och de andra EU-länderna har pekat ut ekonomiska och politiska frågor som de vill arbeta med tillsammans. Ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och hållbar utveckling i EU-länderna är några av målen för samarbetet. Att främja fred och bekämpa diskriminering är andra.

Hur påverkas vi i Sverige av EU?

Skattesystemet har påverkats på olika sätt, och Sverige har sänkt skat- tetrycket något sedan medlemskapet. Möjligen kan en viss ökad skatte- konkurrens från EU ha drivit på. Detta har emellertid vägts upp av lägre ränta på statsskulden, lägre medlemsavgift än väntat och bättre tillväxt.

Vilka nordiska länder är med i EU?

Medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) är Finland, Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland.

Hur kom EU till?

Den första byggstenen till dagens EU lades 1952, då Europeiska kol- och stålgemenskapen bildades. I sviterna efter andra världskriget skapade Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Luxemburg och Tyskland en gemensam marknad för kol och stål. Syftet var att hejda kapprustning och nya krig mellan länderna.

Vad har EU för uppgifter?

Europeiska revisionsrätten granskar EU:s utgifter och inkomster.

 • EU-kommissionen föreslår och följer upp lagar. ...
 • Ministerrådet beslutar om nya lagar. ...
 • Europaparlamentet beslutar om lagar och budget. ...
 • Europeiska rådet prioriterar och har toppmöten. ...
 • EU-domstolen reder ut tvister.