:

Vilka är samhällets intentioner för god vård och omsorg för demenssjuka?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är samhällets intentioner för god vård och omsorg för demenssjuka?
 2. Vad ska man tänka på när man arbetar med demenssjuka?
 3. Vad är viktigt att tänka på i ditt bemötande när du tar kontakt och arbetar med en demenssjuk brukare patient?
 4. När är det kommunen och när är det landstinget som ansvarar för de demenssjuka?
 5. Vilka behov har en dement?
 6. Hur beter man sig när man är dement?
 7. Vad är viktigt att tänka på när vi kommunicerar med en person som har demenssjukdom?
 8. Vilka orsaker kan ligga bakom ett förändrat beteende hos en person med demenssjukdom och hur bemöter du detta?

Vilka är samhällets intentioner för god vård och omsorg för demenssjuka?

Hemtjänsten är ett viktigt stöd för den demenssjuke personen som bor kvar i det egna hemmet. Framför allt för den ensamboende men också i form av stöd och avlösning för personer som har en sammanboende make eller maka.

Vad ska man tänka på när man arbetar med demenssjuka?

Råd till dig som umgås med någon som har en demenssjukdom

 1. Ha tålamod. ...
 2. Acceptera att personen kommer att missa tider, upprepa sig eller glömma saker. ...
 3. Påpeka inte brister och påminn inte om tillfällen när något har gått dåligt.
 4. Berätta i stället för att ställa frågor. ...
 5. Hjälp personen att minnas.

Vad är viktigt att tänka på i ditt bemötande när du tar kontakt och arbetar med en demenssjuk brukare patient?

Se till att personen med demenssjukdom förstår att du lyssnar och att du försöker förstå vad han/hon vill säga. Ha ögonkontakt! Visa att du är intresserad av vad personen säger. Om personen har svårt att uttrycka sig – visa att det är ok.

När är det kommunen och när är det landstinget som ansvarar för de demenssjuka?

Lokala program ska präglas av personcentrerad vård och omsorg. Landstinget ansvarar för utredning och diagnos av personer med misstänkt demenssjukdom samt för behandling och uppföljning. ... Kommunen och landstinget har båda, enligt lag, ansvar för stödinsatser till närstående.

Vilka behov har en dement?

Mild demens innebär att personen klarar ett självständigt vardagsliv med råd, uppmuntran och samtalsstöd. Medelsvår demens innebär att personen på grund av sina intellektuella funktionsnedsättningar är i behov av dagliga hjälpinsatser, till exempel för att påminnas om att ta mediciner, laga mat eller sköta hygien.

Hur beter man sig när man är dement?

Agitation och aggressivitet vid demens innefattas i begreppet beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Andra symtom som förekommer är depression, ångest, irritabilitet, hallucinationer, vanföreställningar men även apati.

Vad är viktigt att tänka på när vi kommunicerar med en person som har demenssjukdom?

- Tänk på att det alltid är personen med demenssjukdom som ska vara i centrum. Håll ögonkontakt och tala direkt till personen, även i de fall det är en tolk eller någon stödperson som hjälper till med kommunikationen.

Vilka orsaker kan ligga bakom ett förändrat beteende hos en person med demenssjukdom och hur bemöter du detta?

Möta beteendeförändringar

 • Ilska. Aggressivtbeteende kan plötsligt dyka upp utan någon uppenbar orsak eller kan vara ett resultat från en frustrerande situation. ...
 • Upprepning. En person med demenssjukdom kan göra eller säga saker om och om igen. ...
 • Förvirring. ...
 • Misstänksamhet. ...
 • Oro.