:

Varför anpassar vi språk i olika situationer?

Innehållsförteckning:

 1. Varför anpassar vi språk i olika situationer?
 2. Vilka variationer av språk finns det idag i Sverige?
 3. Vilka faktorer avgör om en språklig variation ska vara språk eller dialekt?
 4. Hur kan språket variera beroende på vem som talar?
 5. Hur språket kan ha olika status i olika situationer?
 6. Hur kan språk ha olika status?
 7. Vad finns det för olika attityder till olika språkliga variationer?
 8. Vad finns det för olika sociolekter?
 9. Vad är attityder till språklig variation?
 10. Hur påverkar språkanvändning människors sätt att tala?

Varför anpassar vi språk i olika situationer?

Känslighet i situationen I samspel förmedlas en stor del av budskapen på annat sätt än via talet. Människans kroppsspråk avspeglar hur hon förhåller sig till samtalspartnern och situationen man delar. Tonfall, miner och gester avslöjar ofta budskapets verkliga innehåll.

Vilka variationer av språk finns det idag i Sverige?

Språklig variation

 • Dialekt. Dialekter är skillnader i språket som beror på var i landet man befinner sig. ...
 • Kronolekt. Kronolekter är de skillnader i språket som påverkas av talarnas ålder. ...
 • Sociolekt. Sociolekter är de skillnader i språket som påverkas av social ställning i samhället. ...
 • Idiolekt. ...
 • Sexolekter.

Vilka faktorer avgör om en språklig variation ska vara språk eller dialekt?

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Hur kan språket variera beroende på vem som talar?

Språket kan variera mycket från person till person och kan därför kopplas till makt eftersom man kan prata sig till mycket. ... En person i dagens samhälle formar sitt språk utifrån vem hen umgås med, vilken generation hen tillhör, vart hen kommer ifrån, hur hens föräldrar pratar och hens kultur och religion.

Hur språket kan ha olika status i olika situationer?

Gunilla Ladberg (2003) skriver i sin bok ”Barn med flera språk” att olika språk har olika status. Världsspråk som spanska och engelska har hög status internationellt men det svenska språket har hög status inom landet. Lågstatusspråk blir påverkade av de språk som har högre status.

Hur kan språk ha olika status?

Det som ger ett språk dess status är i stället dess bärare och i vilken utsträckning som andra språkanvändare utsätts för detta språk. Språk följer makten. Det är därför som språk som talas i imperier, expansiva statsbildningar, framgångsrika stater och bland erövrande folk och klasser har haft så hög status.

Vad finns det för olika attityder till olika språkliga variationer?

Attityder till olika dialekter är ofta knutna till fördomar som i exemplen ovan, men de kan också ha med maktrelationer att göra. Eftersom Stockholm som huvudstad förknippas med makt är stockholmskan ofta illa omtyckt i andra delar av Sverige.

Vad finns det för olika sociolekter?

Det här fenomenet liknar dialekter men här handlar det om hur sociala skillnader visar sig i språket. Variationerna hänger alltså samman med vad personen har för yrke, kön, ålder, utbildning, status, intressen etc. Vanligen behärskar en människa flera sociolekter eftersom man ingår i flera sammanhang.

Vad är attityder till språklig variation?

Forskning visar att attityder kopplat till språk kan möjliggöra och förhindra jämlikhet i samhället. ... Inom sociolingvistiken delas språklig variation in i flera olika kategorier såsom sociolekt, dialekt, etnolekt, kronolekt, sexolekt och idiolekt.

Hur påverkar språkanvändning människors sätt att tala?

Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden. Skillnader mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk.