:

Hur länge kommer vi att ha kvar oljan?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kommer vi att ha kvar oljan?
  2. Hur mycket olja lyckades man utvinna på Gotland och varför slutade man pumpa olja?
  3. Hur används olja i ett kraftverk?
  4. Hur länge kommer de fossila bränslena räcka?
  5. Hur mycket olja producerar Sverige?
  6. Vad används det mesta av oljan till?
  7. Hur påverkas samhället av olja?

Hur länge kommer vi att ha kvar oljan?

Världens oljereserver räcker i ytterligare 53 år och 4 månader. Vid månadsskiftet oktober-november 2067 är det slut.

Hur mycket olja lyckades man utvinna på Gotland och varför slutade man pumpa olja?

År 1974 påträffades oljaGotland och fram tills verksamheten upphörde 1993 borrades 323 hål – bara 20-30 gav någon utdelning. Sammanlagt pumpades cirka 100.000 kubikmeter olja upp.

Hur används olja i ett kraftverk?

Ett oljekraftverk producerar elektricitet genom förbränning av olja. Värmen från förbränningen används till att förånga vatten och ångan driver en ångturbin som i sin tur driver en generator som genererar elenergi. I vissa anläggningar används gasturbiner istället för ångturbiner.

Hur länge kommer de fossila bränslena räcka?

Problemet med de fossila bränslena är att de skapats under hundratals miljoner år, men förbränns under ett par hundra år. Vid förbränningen återgår slutligen det lagrade kolet till atmosfären i form av koldioxid.

Hur mycket olja producerar Sverige?

Sveriges totala energiförbrukning motsvarar 250 miljoner fat olja per år. Det motsvarar ca 700 000 fat olja per dag. 30-35% av Sveriges totala energiförbrukning kommer från olja. Mer än 90% av Sveriges transporter får energin från olja....

4
LandIran
Återstående olja76 miljarder fat
% av all återstående olja7,6 %

Vad används det mesta av oljan till?

Den energirika oljan är idag vårt viktigaste fossila bränsle och en av världens viktigaste råvaror. Olja kan raffineras till bensin, fotogen och olika typer av eldningsoljor, men är också råvara till plaster och syntetfibrer...

Hur påverkas samhället av olja?

Oljeprodukter används som energikälla för uppvärmning av industrilokaler, bostäder, skolor, kontorslokaler mm. Det allra mesta av de oljefraktioner som vi får fram använder vi som bränsle - i motorfordon, bilar, flygplan, värmepannor och kraftverk. Oljan används för framställning av en mängd produkter.