:

Vilka dömer i en rättegång?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka dömer i en rättegång?
 2. Vad gör en nämndemän i tingsrätten?
 3. Vilken är Instansordningen för de allmänna domstolarna?
 4. Hur gör man för att bli nämndemän?
 5. Vilka finns i en rättegång?
 6. Vilka dömer i ett brottmål?
 7. När används nämndemän?
 8. Finns det nämndemän i hovrätten?
 9. Vilka är de allmänna domstolarna i Sverige?
 10. Vad gör de allmänna domstolarna?

Vilka dömer i en rättegång?

Tingsrättens beslut och avgöranden kan i de flesta fall överklagas till Hovrätten över Skåne och Blekinge. På tingsrätten arbetar domare, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. De bereder mål, fattar beslut och dömer. I tingsrätten verkar också nämndemän som deltar i det dömande arbetet.

Vad gör en nämndemän i tingsrätten?

Nämndemän i tingsrätt och hovrätt De allmänna domstolarna avgör brottmål, tvistemål och ärenden. Nämndemän är med och dömer vid brottmål och familjemål. De senare rör ofta frågor om vårdnad, boende och umgänge och underhåll i samband med skilsmässa om parterna inte är överens.

Vilken är Instansordningen för de allmänna domstolarna?

Instansordning, juridik, den ordning, som råder inom domstolsväsendet i det hänseendet, att domstolarna står till varandra i ett förhållande av över- och underordning, så att mål anhängiggöras vid lägre domstol och därefter genom användande av rättsmedel mot dess beslut (eller genom underställning) överföras till högre ...

Hur gör man för att bli nämndemän?

Du som vill bli nämndeman måste kontakta ett politiskt parti där du bor och anmäla intresse....Behörighetskraven innebär att en nämndeman måste vara:

 • Myndig.
 • Svensk medborgare.
 • Folkbokförd inom kommunen/länet. Nämndeman i tingsrätt måste vara folkbokförd i den kommun eller del av kommunen som hör till tingsrätten.

Vilka finns i en rättegång?

Åklagare: Åklagaren leder förundersökningen, hen beslutar om åtal och hen är den som för talan i domstolen. En åklagare utses av staten. Den tilltalade: det är den person som misstänks och som står åtalad för att ha begått brottet. Försvarsadvokat: Personen som hjälper den tilltalade.

Vilka dömer i ett brottmål?

I brottmål i Sverige kallas de som dömer för domare och nämndemän. Dessa kan oftast ha samlingsnamnet rätten. En domare har en juridisk utbildning bakom sig medan nämndemän inte har det, de är lekmän som är politiskt valda.

När används nämndemän?

En nämndeman är en lekman som tillsammans med en eller flera lagfarna domare dömer i domstol. I de allmänna domstolarna deltar nämndemän vid avgörande av brottmål och familjerättsliga tvistemål och i förvaltningsdomstolarna i bland annat socialförsäkringsmål och mål om tvångsvård.

Finns det nämndemän i hovrätten?

I tingsrätt och i förvaltningsrätt är nämndemännen i majoritet och i hovrätt och kammarrätt är de lagfarna domarna i majoritet. Nämndemän utses för en period av fyra år. Nämndemän i tingsrätt utses av kommunfullmäktige och nämndemän i hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt utses av landstingsfullmäktige.

Vilka är de allmänna domstolarna i Sverige?

I Sverige finns tre typer av domstolar. De allmänna domstolarna tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, är domstolar i brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). Förvaltningsrätten handlägger bl.

Vad gör de allmänna domstolarna?

De allmänna domstolarna handlägger brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). De allmänna domstolarna är tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Övriga typer av domstolar är förvaltningsdomstolar och specialdomstolar.