:

Vilka brott finns i brottsbalken?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka brott finns i brottsbalken?
 2. Kan du bli dömd och få ett straff påföljd för någonting som inte står i lagboken?
 3. Är brottsbalken en lag?
 4. Vad säger lagen om misshandel?
 5. Vilka brott måste anges till åtal?
 6. I vilken lagtext anges brott?
 7. Vad krävs för att man ska dömas för mord?
 8. Hur beskrivs olaga integritetsintrång i brottsbalken?
 9. Vad krävs för att ändra en lag?
 10. Vilka grupper delas BrB in i?

Vilka brott finns i brottsbalken?

Brottsbalken (BrB) innehåller den viktigaste straffrättsliga lagstiftningen, t. ex. våldsbrott, förmögenhetsbrott och sexualbrott. Utöver brottsbalken finns flera andra strafflagar, som till exempel narkotikastrafflagen och miljöbalken.

Kan du bli dömd och få ett straff påföljd för någonting som inte står i lagboken?

Krav på dubbel straffbarhet Det får inte dömas till påföljd som är strängare än det svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen på gärningsorten. g) 8 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Är brottsbalken en lag?

Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten. Den är uppdelad på tre avdelningar, den första innehåller allmänna bestämmelser, den andra innehåller en uppräkning av de olika brotten och den tredje innehåller regler om de påföljder som kan dömas ut.

Vad säger lagen om misshandel?

Misshandel. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

Vilka brott måste anges till åtal?

Om vållande till kroppsskada inte är grovt får åklagare åtala endast om målsägande anger brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt (3 kap. 8 och 12 § BrB). Exempel på andra angivelsebrott är till exempel kapitlet om stöld, rån och andra tillgreppsbrott (8 kap.

I vilken lagtext anges brott?

1 § Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. Lag (1994:458). ... 3 § Med påföljd för brott förstås i denna balk straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.

Vad krävs för att man ska dömas för mord?

Av 3 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) framgår att den som berövar annan livet kan dömas för mord. I den tidigare gällande strafflagen skilde man mellan att döda någon med berått mod och av hastigt mod. I det förstnämnda fallet dömdes vanligen för mord, medan dödande i hastigt mod vanligen betecknades som dråp.

Hur beskrivs olaga integritetsintrång i brottsbalken?

Olaga integritetsintrång innebär att en person sprider en bild på en annan person. Det behöver inte vara en bild utan det kan även vara andra uppgifter. Det avgörande är om bilden eller uppgiften är integritetskänslig. Det kan till exempel handla om uppgifter om personens sexualliv eller hälsotillstånd.

Vad krävs för att ändra en lag?

Det är oftast regeringen som lämnar förslag till nya lagar. Ett lagförslag kan också komma bland annat från en eller flera riksdagsledamöter. Det är bara riksdagen som får besluta om lagar. Har en lag beslutats kan den inte stoppas eller ändras på något annat sätt än genom att riksdagen beslutar om en ny lag.

Vilka grupper delas BrB in i?

Avdelningarna

 • kap. Om brott och brottspåföljder.
 • kap. Om tillämpligheten av svensk lag. Andra avdelningen.
 • kap. Om brott mot liv och hälsa. 1 § Mord. 2 § Dråp. 3 § Barnadråp. 4 § Upphävd genom lag (1974:596) 5 § Misshandel. 6 § Grov misshandel. 7 § Vållande till annans död. ...
 • kap. Om brott mot frihet och frid.