:

Har förordningar förarbeten?

Innehållsförteckning:

 1. Har förordningar förarbeten?
 2. Vilka författningar har förarbeten?
 3. Vem får besluta om föreskrifter i Sverige?
 4. Är SoU förarbeten?
 5. Var hittar jag förarbeten?
 6. Hur använder man förarbeten som rättskälla?
 7. Vad är en rekommendation från en myndighet?
 8. Vem får utfärda föreskrifter?
 9. Vart publiceras förarbeten?
 10. Hur används förarbeten?

Har förordningar förarbeten?

Regeringen. När regeringen har utrett en fråga kan den publicera sina slutsatser och förslag i Departementsserien (Ds). Till vissa av regeringens förordningar finns förordningsmotiv. ... Regeringen ger då riktlinjer för arbetet i ett kommittédirektiv.

Vilka författningar har förarbeten?

Förarbeten

 • regeringens kommittédirektiv och kommittéregistret.
 • regeringens utredningsbetänkanden som publiceras i Departementsserien (Ds) och i Statens offentliga utredningar (SOU)
 • regeringens förordningsmotiv.
 • regeringens propositioner och skrivelser till riksdagen.
 • regeringens lagrådsremisser till Lagrådet.

Vem får besluta om föreskrifter i Sverige?

Riksdagen utfärdar lagar och regeringen utfärdar förordningar. I en lag eller förordning kan det bestämmas att en myndighet får utfärda föreskrifter om ett ämne eller en fråga som behöver regleras mer detaljerat. Föreskrifter är bindande.

Är SoU förarbeten?

Vad är skillnaden mellan proposition och SoU? Propositionen innehåller regeringens förslag och bakgrund till lagändringen. En SoU (statens offentliga utredningar) är den utredningen som förslaget vilar på och som regeringen via sina olika departement har tagit fram. ... Propositionen hänvisar oftast till en SoU oftast.

Var hittar jag förarbeten?

Förarbeten

 • Kommittédirektiv. För att utreda en fråga kan regeringen tillsätta en kommitté. ...
 • Kommittéregistret. ...
 • Statens offentliga utredningar. ...
 • Departementsserien. ...
 • Förordningsmotiv. ...
 • Propositioner och skrivelser. ...
 • Lagrådsremisser och lagrådsyttranden. ...
 • Motioner.

Hur använder man förarbeten som rättskälla?

Förarbeten är en viktig rättskälla, men domstolen är inte skyldig att följa vad som står i dem. Domstolen ska istället göra en intresseavvägning mellan den tolkning som kan ges av förarbeten och lagtext, vilket innebär att domstolen gör en helhetsbedömning anpassad till den enskilda situationen.

Vad är en rekommendation från en myndighet?

De bygger på vetenskap eller den bästa tillgängliga kunskapen. Rekommendationer kan användas på områden där informationen kan behöva ändras med kort varsel, exempelvis när det gäller områden där förutsättningarna förändras på grund av att faktorer kan vara nya eller okända.

Vem får utfärda föreskrifter?

Det är myndigheter som skriver föreskrifter. För att en myndighet ska skriva föreskrifter måste det finnas ett bemyndigande i förordningen.

Vart publiceras förarbeten?

Så hittar du förarbeten I elektronisk form hittar du hänvisningar i databaserna Regeringskansliets rättsdatabaser (från 1985/86) och Juno. I elektronisk form hittar du protokollet på samma sida som utskottsbetänkandet (sök på utskottsbetänkandets nummer) på riksdagens hemsida under rubrikerna "debatt" och "beslut".

Hur används förarbeten?

# Förarbeten: I arbetet med att ta fram en ny lag (eller att ändra en. befintlig) görs utredningar i olika omgångar. Dessa utredningar kallas för förarbeten (eller ibland lagmotiv), och innehåller ofta mycket information om hur lagen är tänkt att tolkas och användas.