:

Hvordan er språket i Norge?

Innehållsförteckning:

 1. Hvordan er språket i Norge?
 2. Hva slags språk er norsk?
 3. Hvor mange språk er det i Norge?
 4. Hvilket språk snakket Norge før 1814?
 5. Hva mener vi med Tilnærmingspolitikk?
 6. Hvilken språkfamilie tilhører det norske språket?
 7. Hvor mange språk snakkes det i Norge?
 8. Hvor mange språk har vi?
 9. Hvor mange samiske språk er det i Norge?
 10. Når fikk Norge sitt eget språk?
 11. hva er språk i Norge?
 12. hva er norsk språkhistorie?
 13. hva er norsk tegnspråk?

Hvordan er språket i Norge?

Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk.

Hva slags språk er norsk?

Norsk er et nordisk språk i den germanske gruppa i den indoeuropeiske språkfamilien. Tradisjonelt har språket vært klassifisert som et vestnordisk språk sammen med islandsk og færøysk, mens dansk og svensk har vært klassifisert som østnordiske språk.

Hvor mange språk er det i Norge?

Norge har to offisielle språk med nasjonal status, norsk og samisk. Samisk er som eneste språk nevnt i Norges grunnlov. Det er to offisielle målformer av norsk, nynorsk og bokmål.

Hvilket språk snakket Norge før 1814?

Språket i Noreg har gått gjennom ei lang utvikling frå 1814 og fram til i dag. Det har alltid vore snakka norsk, men skriftspråket var i byrjinga dansk. Personar som Knud Knudsen og Ivar Aasen gjorde at landet enda opp med to ulike skriftspråk, nynorsk og bokmål.

Hva mener vi med Tilnærmingspolitikk?

Den såkalte tilnærmingspolitikken, som hadde som formål å skrittvis avskaffe forskjellene mellom bokmål og nynorsk, dominerte norsk språkpolitikk fra ca. 19. ... Samnorsken ble offisielt oppgitt i 2002, da Odelstinget vedtok å oppheve paragraf 1b i Lov om Norsk språkråd.

Hvilken språkfamilie tilhører det norske språket?

For eksempel tilhører norsk språkgruppa germansk, men germansk er en undergruppe av indoeuropeiske språk, og er derfor ingen språkfamilie. Den eldste kjente stamfaren til norsk er protoindoeuropeisk, og norsk er derfor medlem av den indoeuropeiske språkfamilien.

Hvor mange språk snakkes det i Norge?

Språkrådet har fire fagråd, som er referansegrupper med språkkyndige og språkengasjerte personer fra hele samfunnet.

Hvor mange språk har vi?

Antall språk Anslagene over hvor mange språk det finnes i verden i dag, varierer mellom rundt 60, blant annet på grunn av problemene med å definere skillet mellom språk og dialekter. Det toneangivende registeret og forskningsprosjektet Ethnologue opererer per 2013 med tallet 7105.

Hvor mange samiske språk er det i Norge?

Det er registrert mellom 20 0 samar som snakkar dei ulike samiske språka. Ein reknar med at det er om lag 100 000 samar, og av desse kan rundt 30 % snakke eit samisk språk, og om lag 15 % bruker eit samisk skriftspråk. Dei mest brukte samiske språka i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Når fikk Norge sitt eget språk?

Det eneste norske skriftspråket på den tida var dansk. Det er riktig at både bokmål og nynorsk (skriftspråkene) oppsto etter 1525, men det er altfor vagt. Jobben med å modifisere dansk til bokmål foregikk omtrent samtidig med at Aasen laga Landsmål. Det kan nok tallfestes til etter 1850, som vil være mye mer presist.

hva er språk i Norge?

 • språk i Norge 1 Norsk: bokmål og nynorsk. Bokmål er utviklet fra det danske skriftspråket på et norsk, særlig østlandsk,... 2 Samisk. Samiske språkforvaltningsområder i Norge, Sverige og Finland. Erik Bolstad. Lisens: CC BY SA 3.0 De eldste... 3 Andre minoritetsspråk. På 1600-tallet fant det sted en finsk innvandring til Østerdalen og skogområdene rundt Oslo. I... More ...

hva er norsk språkhistorie?

 • Norsk språkhistorie handlar om utviklinga av det norske språket frå opphavet i urnordisk fram til moderne norsk. Det er vanleg å dele norsk språkhistorie inn i fire tidsperiodar, med glidande overgangar mellom periodane.

hva er norsk tegnspråk?

 • norsk tegnspråk 1 Historie. Norsk tegnspråk har en sammenhengende historie fra 1815. Da kom Andreas Møller, som selv var døv, hjem til... 2 Organisering. Norsk tegnspråk ivaretas av Norges Døveforbund og Forening for norsk tegnspråk, FONTS. FONTS arbeider på... 3 Utbredelse. Norsk tegnspråk brukes i hele Norge av døve, hørselshemmede og hørende som kan språket. Det snakkes... More ...