:

Var hittar du information om hur du skall handskas med dessa kemikalier så att du inte utsätter dig för några risker?

Innehållsförteckning:

 1. Var hittar du information om hur du skall handskas med dessa kemikalier så att du inte utsätter dig för några risker?
 2. Finns det farliga kemikalier?
 3. Hur påverkar kemikalier reningsverket?
 4. Vilka material är farliga för naturen?
 5. På vilket sätt är kemikalierna i färgerna farliga?
 6. Vilka produkter är skadliga?
 7. Vilka produkter är farliga?
 8. Hur kan kemikalier påverka miljön?
 9. Vilka gifter kan finnas i grundvatten?
 10. Vad är farligt för miljön?

Var hittar du information om hur du skall handskas med dessa kemikalier så att du inte utsätter dig för några risker?

Vissa av de här ämnena är ”substances of very high concern” (SVHC). Du hittar dem i den kallade kandidatförteckningen, den lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen som är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen REACH.

Finns det farliga kemikalier?

Kemikalier som är särskilt riskabla är frätande produkter som till exempel ammoniak, kaustik soda (lut), propplösare, vissa syror, ättika (24 %), avkalkningsmedel och ugnsrengöringsmedel. ... När de gäller dessa kemikalier är det viktigt att snabbt vidta åtgärder, och ofta behövs observation eller behandling på sjukhus.

Hur påverkar kemikalier reningsverket?

Reningsverken klarar inte att rena bort alla starka kemikalier, vilket kan påverka vattnets kvalitet i åar och sjöar. ... Många av de här kemikalierna kan inte brytas ner i våra reningsverk, och är skadliga för miljön.

Vilka material är farliga för naturen?

Vilka ämnen är viktigast att få bort?

 • Bromerade flamskyddssmedel. Kan finnas i elektronik, möbler, textilier och byggnadsmaterial/skumplast.
 • Ftalater (DEHP, DBP, BBP, DINP, DNOP och DIDP). ...
 • Kadmium. ...
 • Oktyl och nonylfenol. ...
 • Polyfluorerade kemikalier, PFAS (PFOS, PFOA är två exempel på PFAS). ...
 • Silver. ...
 • Triclosan.

På vilket sätt är kemikalierna i färgerna farliga?

Vilken typ av färgämnen som används beror på vilket material det är som ska färgas. Azofärgämnen, som är vanliga färgämnen för infärgning av bomull, kan brytas ner till en grupp ämnen som kallas för aromatiska aminer. Dessa ämnen kan vara cancerframkallande, störa fortplantningsförmågan eller vara allergiframkallande.

Vilka produkter är skadliga?

Rengöringsmedel, färg, lim och grilltändvätskor är exempel på kemiska produkter som finns i våra hem. Många kemiska produkter har farliga egenskaper som du behöver känna till om du köper och använder produkterna. Det gäller exempelvis allergiframkallande, irriterande, miljöfarliga eller brandfarliga egenskaper.

Vilka produkter är farliga?

Farliga ämnen kan förekomma i följande material: Plast och gummi kan till exempel innehålla blyföreningar, kromater, tennföreningar, klor- paraffiner, ftalater och eventuellt doftämnen. Textil kan till exempel innehålla formaldehyd, antimögelmedel, flamskyddsmedel, färgämnen och impregneringsmedel, till exempel PFOS.

Hur kan kemikalier påverka miljön?

De kan färdas lång väg i luft och vatten och samlas i näringskedjan där de kan orsaka skadliga effekter för organismerna, särskilt för djuren överst i näringskedjan. Kvicksilver är ett exempel på en kemikalie som finns kvar i miljön under lång tid och även lagras i organismerna i näringskedjorna.

Vilka gifter kan finnas i grundvatten?

Tillstånd för miljögifter i grundvatten Koppar, zink, krom och nickel förekommer naturligt i låga halter i grundvatten. Högre halter kan förekomma i vissa bergarter och därifrån läcka till grundvattnet. Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, har förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige.

Vad är farligt för miljön?

Miljöföroreningar är ämnen som kan ha en skadlig inverkan på miljön. De kan vara giftiga, långlivade, och tas upp av levande organismer. Miljöföroreningar kan vara både organiska ämnen som PCB och dioxiner eller oorganiska ämnen, som metaller.