:

Vilken myndighet har ansvar för termer?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken myndighet har ansvar för termer?
  2. Varför används termer?
  3. Hur refererar man till Socialstyrelsens termbank?
  4. Varför behöver vi facktermer inom vården?
  5. Vilken myndighet har ansvar för nationella säkerhets verksamheten?
  6. Vilken myndighet har ansvar för samhällets sociala frågor?
  7. Vad gör en Terminolog?
  8. Vad är termer och begrepp?
  9. Hur refererar man till Patientlagen?
  10. Hur definieras hjälpmedel för det dagliga livet i Socialstyrelsens termbank?

Vilken myndighet har ansvar för termer?

Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård och omsorg, som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst. Arbetet är en del i strategin Nationell eHälsa. Terminologiarbete behövs när det råder olika uppfattningar om ett begrepps innebörd.

Varför används termer?

Kännetecknen används för att beskriva begrepp. En definition är en språklig beskrivning som avgränsar ett begrepp mot närliggande begrepp. En term är en språklig benämning för ett allmänbegrepp.

Hur refererar man till Socialstyrelsens termbank?

Termbanken. Stockholm: Socialstyrelsen; Esbjörnson S, Hagqvist A.

Varför behöver vi facktermer inom vården?

Avsikten är att få all personal i vård- och omsorgskedjan att använda gemensamma begrepp och termer. De måste vara enhetliga och entydiga, till skydd för enskilda, för verksamhetsuppföljning och planering och för insamling av hälsodata, heter det i Socialstyrelsens beskrivning.

Vilken myndighet har ansvar för nationella säkerhets verksamheten?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Vilken myndighet har ansvar för samhällets sociala frågor?

MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Vår roll är att stödja och driva på, genom att sprida kunskap och stötta samverkan, finansiera utveckling och inom vissa områden utfärda föreskrifter eller utöva tillsyn.

Vad gör en Terminolog?

Terminologer försöker bringa reda i "term-floran", alltså förbättra en situation när den terminologi som används i en organisation, är otydlig eller alltför brokig. Terminologiarbetet bedrivs allt som oftast i projektform.

Vad är termer och begrepp?

Termen är det språkliga uttrycket, medan begreppet är det vi menar när vi använder termen. En terminolog frågar sig alltid: Vad är det för begrepp som ligger bakom termen? ... Det är då det kan vara relevant att skilja vad som är en term från vad som är begreppet bakom termen.

Hur refererar man till Patientlagen?

(Hälso- och sjukvårdslagen, [HSL], SFS 2017:30). Fortsättningsvis skriver du HSL (SFS 2017:30) när du refererar till lagen. Om du citerar eller hänvisar till ett särskilt kapitel eller paragraf skrivs även kapitel och paragraf med i löpande text.

Hur definieras hjälpmedel för det dagliga livet i Socialstyrelsens termbank?

I Socialstyrelsens termbank definieras begreppet hjälpmedel för det dagliga livet: Individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Definition på hjälpmedel för vård och behandling saknas i termbanken.