:

Är arvskifte offentlig handling?

Innehållsförteckning:

 1. Är arvskifte offentlig handling?
 2. Är testamente en offentlig handling?
 3. Vad är en Bouppteckningsförrättning?
 4. Är dödsbon offentliga?
 5. Måste man göra ett arvskifte?
 6. Vad kostar det att göra ett arvskifte?
 7. Vad gäller i ett testamente?
 8. Vilka är formkraven på ett testamente?
 9. Vilka kallas till förrättning?
 10. Vad menas med Förrättningsdag?

Är arvskifte offentlig handling?

Bouppteckningen är en offentlig handling och något som du alltså kan begära ut och ta del av hos Skatteverket. ... Arvskiftet är till skillnad från bouppteckningen ett privat avtal delägarna emellan och registreras inte någonstans. Det är alltså heller ingen offentlig handling som du kan begära att ta del av.

Är testamente en offentlig handling?

Ett testamente är ingen offentlig handling så länge som testatorn lever. När testatorn avlider ska dock en bouppteckning upprättas (ärvdabalken 20 kap 1 §).

Vad är en Bouppteckningsförrättning?

En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall. Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.

Är dödsbon offentliga?

En bouppteckning är en offentlig handling Enligt Tryckfrihetsförordningen är en bouppteckning en offentlig handling, vilket gör det möjligt att begära ut bouppteckningar – både gamla och nya. För att begära ut nyare bouppteckningar förutsätts dock att dessa hunnit bli registrerade hos Skatteverket.

Måste man göra ett arvskifte?

Om du är ensam delägare i ett dödsbo, övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Därför behövs ingen särskild arvskifteshandling. Däremot måste du själv se till så att vissa tillgångar registreras på dig – det kallas att föra över tillgångarna.

Vad kostar det att göra ett arvskifte?

Vad kostar det? Det kostar 900 kronor att ansöka om skiftesman hos tingsrätten. Skiftesmannen har rätt till arvode och ersättning för sina kostnader.

Vad gäller i ett testamente?

Ett testamente är en skriftlig handling som möjliggör för en testator (det juridiska begreppet för den som upprättat ett testamente) att bestämma vad som ska hända med dennes ägodelar efter döden. För att testamentet ska vara giltigt måste det skrivas under av testatorn och bevittnas av två personer.

Vilka är formkraven på ett testamente?

Formkrav för testamente

 • Ett testamente ska vara skriftligt men det behöver inte vara författat av testator (den som skriver testamentet). ...
 • Testator ska underteckna testamentet inför två vittnen som samtidigt ska vara närvarande när han gör det. ...
 • Vittnena ska skriva sina namn och på så sätt bestyrka testamentet.

Vilka kallas till förrättning?

Till en bouppteckningsförrättning ska arvsberättigade släktingar, testamentstagare och efterarvingar kallas. Även en make eller maka och sambo ska kallas till förrättningen. Efteråt ska det framgå av bouppteckningen vilka som varit närvarande.

Vad menas med Förrättningsdag?

Förrättningsdag. Det är dagen då bouppteckningen skrivs under, det vill säga förrättas. Förrättningen ska ske inom tre månader från dödsdagen. Bouppgivaren och minst en av förrättningsmännen måste vara närvarande.