:

Hur ska man problematisera?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska man problematisera?
 2. Vad är en problematiserande text?
 3. Hur skriver man en bra problemformulering?
 4. Vad är Problemavgränsning?
 5. Vad innebär det att redogöra?
 6. Hur skriver man en saklig text?
 7. Hur skriver man en bra problemdiskussion?
 8. Är problemformulering och frågeställning samma sak?
 9. Vad är avgränsning rapport?

Hur ska man problematisera?

Att problematisera är…

 1. Att tänka på något på ett annat sätt.
 2. Att inte ta något för vad det verkar vara utan som eventuellt något annat.
 3. Att förstå något på ett annat sätt genom att ”se” på det annorlunda.

Vad är en problematiserande text?

Problematisera Belysa något ur olika perspektiv. Visa vad som talar för och emot en tolkning.

Hur skriver man en bra problemformulering?

I problemformuleringen ska du formulera ditt problem, som just ordet betyder. Du ska använda dig av källor för att beskriva varför det är intressant och viktigt att studera just det Du ämnar att studera. Ta inget som självklart!

Vad är Problemavgränsning?

Problemformuleringen (länk till sidan Problematisering) visar området inom vilket man tänker gräva, medan problemavgränsningen (länk till sidan Avgränsn8ingar) visar vilken specifik del av området man tänker gräva ut.

Vad innebär det att redogöra?

Redogöra betyder ungefär detsamma som berätta.

Hur skriver man en saklig text?

Undvik att i onödan använda personliga pronomen som " jag" och "vi", men också det vaga "man". Tänk på att skriva på korrekt skriftspråkssvenska, utan talspråkliga inslag. Välj dina ord med omsorg och precision och förklara de ord och begrepp som behövs för att läsaren ska förstå texten.

Hur skriver man en bra problemdiskussion?

Det handlar om att vända och vrida på sina utgångspunkter och förvissa sig om att man belyst frågan från så många olika håll som möjligt. Läsaren får inte sväva i ovisshet om vad som är vad och på vilka grunder påståendena som förs fram vilar.

Är problemformulering och frågeställning samma sak?

Det bör understrykas att problemformuleringen, lika lite som syftesformuleringen och fråge- ställningar (se nedan, s. 2ff.), är given en gång för alla. Det är inte så att ett avsnitt i uppsats- arbetet skrivs för att sedan ”läggas till handlingarna”.

Vad är avgränsning rapport?

Genom avgränsningarna kommer utredningen att innehålla vissa aspekter och utesluta andra. I din problemdiskussion bör du därför diskutera ditt problem, och redogöra för motiv till gjorda avgränsningar.