:

Vad innebär en avvikelserapport?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär en avvikelserapport?
  2. Vad är en avvikelse i vården?
  3. När ska man skriva avvikelse?
  4. Hur hanteras en avvikelse?
  5. Vad ska ingå i en avvikelserapport?
  6. Varför avvikelsehantering?
  7. Vad är lex Maria ge exempel och förklara?
  8. När ska man göra lex Maria anmälan?
  9. När ska du skriva en avvikelserapport HSL?

Vad innebär en avvikelserapport?

Genom att fylla i en avvikelserapport som enkelt skickas till rätt person behöver avvikelserna inte uppstå igen och du får en tydlig överblick över vilka och hur många avvikelser ni har i organisationen. ... En avvikelserapport är ett sätt att anmäla något som inte fungerat som det ska inom organisationen.

Vad är en avvikelse i vården?

Avvikelser i hälso- och sjukvården kan vara av olika karaktär och allvarlighetsgrad. Det kan handla om allt från mindre störningar i det dagliga arbetet som inte leder till att patienter skadas, till händelser som medför en vårdskada där patienten avlider.

När ska man skriva avvikelse?

Avvikande händelse I varje verksamhet ska det finnas en lokal anvisning om vilka typer av händelser som ska rapporteras som avvikelser. Följande är exempel på sådant som bör rapporteras: Negativ händelse där personskada uppkommit. Tillbud och risker där personskada skulle kunna uppstå.

Hur hanteras en avvikelse?

Vårdgivaren ska ha rutiner för hantering och rapportering av avvikelser som gäller medicintekniska produkter. Dessa rutiner ska finnas dokumenterade i varje enhets kvalitetssystem och vara anpassade efter den typ av verksamhet som bedrivs. En avvikelse ska alltid kunna analyseras och följas upp.

Vad ska ingå i en avvikelserapport?

Patientens namn och personnummer, om det behövs för vidare utredning. Var, när och i vilken situation fallet inträffat, till exempel vid förflyttning från säng till rullstol. ... Om någon medicinteknisk produkt var inblandad i händelsen, till exempel rullstol. Beskrivning av händelseförloppet.

Varför avvikelsehantering?

Avvikelsehantering skall användas i lärande syfte för att förebygga och undvika händelser, som annars skulle kunna få en negativ effekt på verksamheten, och uppnå bättre kvalitet. Att öka kunskapen om fel, incidenter och förbättringsmöjligheter i verksamheten. Att möjliggöra snabba och effektiva åtgärder.

Vad är lex Maria ge exempel och förklara?

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

När ska man göra lex Maria anmälan?

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

När ska du skriva en avvikelserapport HSL?

Exempel på vad som ska rapporteras som HSL- avvikelse Trycksår. ... Utebliven riskbedömning för fall, nutrition och trycksår. Felaktigt utförd vård eller behandling. Felaktig, otillräcklig eller vilseledande information till patient eller närstående.