:

Vad menas med Analogitolkning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med Analogitolkning?
  2. Vad är Analogiförbud?
  3. Hur påverkas rättstillämpningen?
  4. Är analogislut tillåtet i svensk skatterätt?
  5. Vad innebär Analogislut?
  6. Vad menas med extensiv lagtolkning?
  7. Vad menas med under lagarna?
  8. Vad menas med Skuldprincipen?
  9. Vilka är de huvudsakliga rättskällorna?

Vad menas med Analogitolkning?

Att komma fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras, genom att utgå från lagreglering på liknande områden. Analogisk lagtillämpning står i strid med legalitetsprincipen och kan främst användas på civilrättens område. ...

Vad är Analogiförbud?

Analogiförbudet. Anger att denna föreskrift får inte genom tillämpning eller tolkning utsträckas till att omfatta andra gärningar än vad ordalydelsen stadgar.

Hur påverkas rättstillämpningen?

Fallet adresserar hur den juridiska metoden och rättskälleläran påverkas av att rättstillämpningen ges större utrymme för rättsskapande. Ett exempel på hur den juridiska metoden förändras är påverkan på lämplighetsprövningen som föregår en analog tillämpning av ett specifikt lagrum.

Är analogislut tillåtet i svensk skatterätt?

Förbud mot analogislut innebär att man inte får utvidga lagens tillämpningsområde till att omfatta liknande situationer som inte klart följer av lagbestämmelsen. ... Ett förbud mot analogislut inom straffrätten bidrar också till att man undviker en godtycklig lagtillämpning från domstolarnas sida.

Vad innebär Analogislut?

Ett analogislut (eller analogisk lagtillämpning) är ett juridiskt begrepp som betyder att man kommer fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras genom att utgå från lagreglering på liknande områden. Ett exempel är att det finns en regel som säger att den som stjäl en häst ska dömas till ett års fängelse.

Vad menas med extensiv lagtolkning?

En extensiv tolkning innebär att man konstaterar att regeln är tillämplig på ett visst ”kärnområde”, men att man tillämpar regeln även på frågor som inte direkt faller inom detta område.

Vad menas med under lagarna?

Legalitetsprincipen i Sverige Legalitetsprincipen kommer till uttryck i Regeringsformen 1 kap. 1 § tredje stycket, "Den offentliga makten utövas under lagarna". Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet.

Vad menas med Skuldprincipen?

skuld. Enligt den straffrättsliga skuldprincipen är det uteslutet att kriminalisera gärningar som inte innefattar skuld. Principen i fråga innebär nämligen att endast den som haft förmåga och tillfälle att rätta sig efter lagen får drabbas av straffrättsligt ansvar.

Vilka är de huvudsakliga rättskällorna?

Rättskällor kan enkelt uttryckt sägas vara de olika källor som leder dig fram till vad som är gällande rätt. Till de viktigaste hör lagar och andra författningar, förarbeten och rättspraxis.