:

Vad räknas som Välfärdsteknik?

Innehållsförteckning:

  1. Vad räknas som Välfärdsteknik?
  2. Får anhöriga andra närstående eller gode män lämna samtycke till insatser för en individ som är i behov av Välfärdsteknik enligt HSL eller SoL?
  3. När kan man utgå från att samtycke till användning av Välfärdsteknik finns?
  4. Hur definierar Socialstyrelsen ehälsa?
  5. I vilken lag benämns en Välfärdsteknisk produkt som en insats?
  6. Hur definierar WHO funktionsnedsättning?
  7. Vilken grad av makt eller inflytande är det rätt att anhöriga har på vård och omsorg?
  8. Vem är nära anhörig?
  9. Vilka lagar reglerar Välfärdsteknik?
  10. Vad är trygghetsskapande teknik?

Vad räknas som Välfärdsteknik?

Välfärdsteknik är digital teknik som bidrar till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. I Socialstyrelsens uppdrag ingår att se till att välfärdsteknik både införs och används enligt de regler och kriterier som finns för God vård och omsorg.

Får anhöriga andra närstående eller gode män lämna samtycke till insatser för en individ som är i behov av Välfärdsteknik enligt HSL eller SoL?

Nuvarande lagstiftning ger inte möjlighet för anhöriga, andra närstående eller gode män att lämna samtycke till insatser i form av trygghetsskapande tekniska lösningar eller andra insatser enligt HSL eller SoL. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

När kan man utgå från att samtycke till användning av Välfärdsteknik finns?

För att man inom omsorgen ska kunna använda sådan välfärdsteknik som medför att det sker en behandling av personuppgifter, krävs att det finns ett samtycke eller laglig grund enligt GDPR.

Hur definierar Socialstyrelsen ehälsa?

E-hälsa. Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Socialstyrelsen skapar förutsättningar för utveckling av ändamålsenlig och strukturerad dokumentation.

I vilken lag benämns en Välfärdsteknisk produkt som en insats?

En applikation i en smart telefon kan vara både hjälpmedel och välfärdsteknik. Välfärdsteknik är vanligt att man får eller får låna via biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS.

Hur definierar WHO funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.

Vilken grad av makt eller inflytande är det rätt att anhöriga har på vård och omsorg?

Förutom lagar styrs äldreomsorgen av olika professionella och vardagliga diskurser gällande etik och god omsorg. ... Makt och inflytande har kommit att få en alltmer komplex betydelse i en föränderlig äldreomsorg där centrala begrepp som kön, etnicitet och jämställdhet måste problematiseras.

Vem är nära anhörig?

Socialstyrelsen definierar anhörig som en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. Termerna anhörig och närstående används inte konsekvent i lagtexterna.

Vilka lagar reglerar Välfärdsteknik?

Välfärdsteknik är vanligt att man får eller får låna via biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS. Hjälpmedel förskrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Vad är trygghetsskapande teknik?

Trygghetsskapande teknik är en del av välfärdstekniken. Med trygghetsskapande teknik menas teknik som utan dröjsmål uppmärksammar den enskildes behov av stöd och hjälp. ... - funktioner för visuell tillsyn på distans dvs personal tittar på den enskilde med hjälp av teknik.