:

Vad gör en slambil?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en slambil?
  2. Hur går slamtömning till?
  3. Hur ofta görs slamtömning?
  4. Måste man ha slamtömning?
  5. Hur ofta tömma enskilt avlopp?

Vad gör en slambil?

Så fungerar avvattnande teknik Avvattnande teknik är en enkel teknik, som påminner om hur slam avskiljs från avloppsvattnet vid våra reningsverk: Vid avvattning sugs först hela brunnens innehåll in i slambilen. Där tillsätts ett bindemedel som gör att slammet tjocknar och enkelt går att skilja från vattnet.

Hur går slamtömning till?

Tömningstekniker. Deltömning innebär att slambilen har två fack för att kunna separera slam och vatten i var sitt fack. När allt slam sugits upp ur brunnen förs vattnet med alla mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir slammet.

Hur ofta görs slamtömning?

Normalt sker tömning en gång per år. Vid fritidshus kan slamavskiljaren tömmas vartannat år om belastningen är liten. Det finns många olika typer av enskilda avloppsanläggningar.

Måste man ha slamtömning?

Har du en slambrunn/slamavskiljare behöver du lyfta på locket och se efter hur det ser ut i den. Om slamkakan täcker eller är ovanför inloppsröret från huset behövs en slamtömning.

Hur ofta tömma enskilt avlopp?

Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-brunn) ska slamtömmas minst vartannat år. Tömning av sluten tank ska ske minst vart tredje år. Slam från minireningsverk ska tömmas minst en gång per år eller enligt intervall som föreskrivs i gällande tillstånd.