:

Hur diskrimineras funktionsnedsättning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur diskrimineras funktionsnedsättning?
 2. Hur och var definieras diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning i diskrimineringslagen?
 3. Hur många diskrimineras i skolan?
 4. Vad räknas som en funktionsnedsättning?
 5. Hur har synen på funktionsnedsättning förändrats?
 6. Vad är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?
 7. Var hittar man diskrimineringslagen?
 8. Vad säger lagen om diskriminering?
 9. Hur motverkar man diskriminering i skolan?

Hur diskrimineras funktionsnedsättning?

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Lagen gäller inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra samhällsområden. I huvudsak är förbudet mot diskriminering är lika för samtliga diskrimineringsgrunder.

Hur och var definieras diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning i diskrimineringslagen?

Definition av diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning Funktionsnedsättning är en av de sju diskrimineringsgrunderna. Begreppet funktionsnedsättning innebär en begränsning av en persons av fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är.

Hur många diskrimineras i skolan?

Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan. Det står i lagen. Att bli diskriminerad innebär att du blir kränkt eller på annat sätt sämre behandlad än någon annan elev för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg.

Vad räknas som en funktionsnedsättning?

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Hur har synen på funktionsnedsättning förändrats?

Synen på människor med funktionsnedsättningar skiftar mellan kulturer och tidsepoker. Funktionsnedsättning har betraktats som Guds straff eller familjens fel. ... Den som exempelvis var omyndig eller som omhändertagits av fattigvården – till exempel många människor med funktionsnedsättningar – tilläts inte rösta.

Vad är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Några är adhd, autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom. Barn och elever har olika individuella förutsättningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar individen i olika omfattning.

Var hittar man diskrimineringslagen?

Diskrimineringslag (2008:567) Svensk författningssamling :567 t.o.m. SFS - Riksdagen.

Vad säger lagen om diskriminering?

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Hur motverkar man diskriminering i skolan?

Så kan ni motverka kränkande behandling och diskriminering

 1. Arbeta systematiskt mot kränkande behandling och diskriminering. Arbetet mot kränkande behandling regleras i skollagen. ...
 2. Undersök. ...
 3. Analysera, vidta åtgärder och följ upp. ...
 4. Skyldighet att anmäla och åtgärda.