:

Vad ska vara med i en årsredovisning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska vara med i en årsredovisning?
 2. Vad ska man skicka in till Bolagsverket årsredovisning?
 3. Kan man få anstånd med årsredovisning?
 4. Vilka är skyldiga att upprätta årsredovisning?
 5. Vad ska vara med i en förvaltningsberättelse?
 6. Vilka noter ska vara med i K2?
 7. Vad ska man skicka in till Bolagsverket?
 8. Hur skicka in årsredovisning?
 9. Hur upprättas ett bokslut i aktiebolag?
 10. När ska en årsredovisning senast lämnas till revisorerna?

Vad ska vara med i en årsredovisning?

En årsredovisning ska alltid innehålla:

 • förvaltningsberättelse.
 • resultaträkning.
 • balansräkning.
 • noter.
 • underskrifter .
BE

Vad ska man skicka in till Bolagsverket årsredovisning?

Alla årsredovisningar ska innehålla vissa delar, och många företag ska dessutom skicka in en revisionsberättelse och andra bilagor. Fastställelseintyget ska vara i original, medan resten av årsredovisningen är en bestyrkt kopia .

Kan man få anstånd med årsredovisning?

Bolagsverket har inte någon laglig möjlighet att förlänga tiden (ge anstånd) för när årsredovisningen ska lämnas in. ... Om årsstämman har beslutat om att hålla en fortsatt bolagsstämma och anmält detta på rätt sätt så ska årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket senast nio månader efter räkenskapsårets slut.

Vilka är skyldiga att upprätta årsredovisning?

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning, för andra företagsformer regleras skyldigheten bland annat utifrån storlek på bolag.

Vad ska vara med i en förvaltningsberättelse?

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för att förstå årsredovisningen ska översikten även innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen (6 kap.

Vilka noter ska vara med i K2?

Noter till regelverket för K2

 • Ackumulerade uppskrivningar. ...
 • Allmänt om verksamheten. ...
 • Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. ...
 • Andelar i koncernföretag. ...
 • Andra långfristiga fordringar. ...
 • Andra långfristiga värdepappersinnehav. ...
 • Byggnader och mark. ...
 • Checkräkningskredit.

Vad ska man skicka in till Bolagsverket?

Årsredovisningsguiden för aktiebolag

 • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större aktiebolag2, kassaflödesanalys.
 • Fastställelseintyg i original3
 • Revisionsberättelse, om det krävs.

Hur skicka in årsredovisning?

Lämna in årsredovisningen digitalt Aktiebolag som följer regelverket K2 och K3 kan skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. ... Du får direkt en kvittens på att årsredovisningen kommit in. Om årsredovisningen är fullständig så registreras den direkt.

Hur upprättas ett bokslut i aktiebolag?

Guide för att göra bokslut och årsredovisning

 1. Steg 1: Förberedelser inför bokslutet. ...
 2. Steg 2: Gå igenom balanskonton. ...
 3. Steg 3: Bokslutsdispositioner. ...
 4. Steg 4: Beräkna och bokför skatt på årets resultat. ...
 5. Steg 5: Sammanställ bokslutet eller gör årsredovisning.
BE

När ska en årsredovisning senast lämnas till revisorerna?

2 § årsredovisningslagen () (ÅRL) att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska lämna årsredovisningen till revisorn för granskning sex veckor före årsstämman. Övriga företag ska enligt nämnda lagrum lämna årsredovisningen till revisorn senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.