:

Vad innebär det att sitta i en styrelse?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att sitta i en styrelse?
 2. Hur många måste man vara i en styrelse aktiebolag?
 3. Vad gör en styrelse i ett aktiebolag?
 4. Vad gör en styrelse i en bostadsrättsförening?
 5. Hur många suppleanter i en styrelse?
 6. Kan man ha flera suppleanter?
 7. Har styrelsen rösträtt på årsmöte?
 8. Vilka sitter i en styrelse?

Vad innebär det att sitta i en styrelse?

Styrelsens uppdrag Att sitta i styrelsen är ett viktigt och ibland tidskrävande uppdrag som innebär mycket ansvar. ... De som sitter i styrelsen är valda av föreningens medlemmar och styrelsens uppdrag är att företräda medlemmarnas frågor och arbeta för föreningens bästa.

Hur många måste man vara i en styrelse aktiebolag?

I publika aktiebolag ska mer än hälften av ledamöterna utses av aktieägarna på bolagsstämman. Styrelsen måste bestå av minst tre ledamöter.

Vad gör en styrelse i ett aktiebolag?

I Aktiebolagslagen (ABL) 8 kap 4 § står det: ”Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation. ... Det betyder inte att styrelsen ska göra allt.

Vad gör en styrelse i en bostadsrättsförening?

Vad är styrelsens ansvar?

 • beslutar om firmateckningen.
 • kallar medlemmarna till föreningsstämman.
 • företräder föreningen.
 • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen.
 • ansvarar för att årsredovisningar upprättas.
 • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut.
 • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.

Hur många suppleanter i en styrelse?

I stadgarna står det hur många ledamöter och suppleanter det kan finnas, t ex ”lägst 3 och högst 8 ledamöter, med högst 3 suppleanter”. Det finns alltså en viss flexibilitet, antalet kan ändras från ett år till nästa.

Kan man ha flera suppleanter?

Funktionärer. Ett aktiebolag får minst bestå av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Ska bolaget inte ha någon styrelsesuppleant måste bolaget minst ha tre styrelseledamöter. Om bolaget ska ha fler än en ledamot måste en av ledamöterna utses till ordförande.

Har styrelsen rösträtt på årsmöte?

Bolagsstämman, årsmötet eller föreningsstämman (i fortsättningen stämman) är en associations högsta beslutande organ. Styrelsen väljs av detta och sköter i sin tur mera alldagliga sysslor. ... Det finns ingen som ger en styrelseledamot rösträtt bara i egenskap av styrelseledamot.

Vilka sitter i en styrelse?

Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter. Styrelsen ska också besluta vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn.