:

Vad är det för träd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det för träd?
 2. Vad behöver vi träden till?
 3. Vilka träd finns i Sverige?
 4. Vad finns det för hot mot barrskogen?
 5. Hur känner man igen lövskog?
 6. Vad finns det för träd?
 7. Vad gör att trädet växer?
 8. Hur djupt går trädrötter?
 9. Vilka träd har löv?

Vad är det för träd?

Testa din kunskap! 1. Det här trädet var urfinländarnas heliga träd.

Vad behöver vi träden till?

Träd är viktiga för oss människor. Vi använder dem till exempel för att få virke, bränsle och papper. Trädens frön, frukter, blad, skott och bark är viktiga som föda åt många djur. Träden har stor ekologisk betydelse eftersom de bildar skogar.

Vilka träd finns i Sverige?

Skogsträd

 • Gran. Granen (Picea abies) är vårt vanligaste träd fastän den etablerade sig i landet i sen tid. ...
 • Tall. Tallen (Pinus sylvestris)var ett av de träd som invandrade medan landisen fortfarande täckte stora delar av Sverige. ...
 • Björk. ...
 • Ek. ...
 • Bok. ...
 • Skogslönnen. ...
 • Asp. ...
 • Rönn.

Vad finns det för hot mot barrskogen?

Den svenska barrskogen är inte alls utrotningshotad utan växer och frodas och vi har mer barrskog än vi någonsin haft. Man kan möjligen säga att det är ont om urskogft, det vill säga skog som man aldrig har avverkat i. Den försöker man skydda genom att bilda reservat.

Hur känner man igen lövskog?

Lövskog är en skog med hårda trädslag där alla träden har blad. De vanligaste, så kallade ädla trädslagen, är ek, alm, lind och bok. I lövskogar finns det ett mycket rikare djur och växtliv än i andra skogar, om man bortser från regnskogen.

Vad finns det för träd?

Ett träd är en vedväxt som är minst sex meter hög och som har en huvudstam som inte grenar sig alldeles vid markytan. Trädet består av stam, rötter och krona. Rötterna fungerar som ett stöd för trädet, så att det inte välter när det blåser. Ytterst på stammen sitter barken.

Vad gör att trädet växer?

Apikal dominans kallas det fenomen som gör att träd växer uppåt. ... Detta fenomen används till exempel för att förtäta en vanlig häck. Förutom toppskottet så finns även så kallade laterala skottanlag. Dessa bildar så småningom grenar på en växt.

Hur djupt går trädrötter?

Rötterna går inte speciellt djupt ner eftersom de behöver syre. De flesta rötter finns från ytan och ner till ungefär en halv meter. Längre ner finns främst stödjande rötter som är viktiga för trädets stabilitet.

Vilka träd har löv?

Ordinära lövträd

 • Björk (Betula pubescens och B. verrucosa)
 • Al (Alnus incana och A. glutinosa)
 • Asp (Populus tremula)
 • Rönn och oxel (Sorbus aucuparia och S. intermedia)
 • Sälg (Salix caprea)