:

Vad är det för gas i gasol?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det för gas i gasol?
 2. Hur tillverkar man gasol?
 3. Vad har man gasol till?
 4. Vilka ämnen bildas när gasol brinner?
 5. Vilket tryck har en gasolflaska?
 6. Hur funkar gasol?
 7. Hur fungerar en gasolflaska?
 8. Vad innehåller flytgas?
 9. Vilken gasolflaska?
 10. Hur varm kan en Gasollåga bli?

Vad är det för gas i gasol?

Gasol är det gemensamma försäljningsnamnet för propan och butan.

Hur tillverkar man gasol?

Gasol kan avskiljas direkt ur råolja genom återvinningssystem vid landbaserade råoljekällor eller från källor till havs efter transport via pipelines till en landterminal. Vid förädling av bensinfraktioner på raffinaderier, varvid lågoktanig bensin blir högoktanig, erhålles även gas som innehåller propan och butan.

Vad har man gasol till?

Exempel på användningsområden inom industrin

 • gjutning och värmebehandling av stål och metall.
 • massa- och pappersindustrin använder gasol i torkprocesser.
 • livsmedelsindustrin för bakning och rostning av kaffe.
 • jordbruket för torkning av spannmål.
BE

Vilka ämnen bildas när gasol brinner?

Utströmmande gas kan ge köldskador på huden. Vid ofullständig förbränning, som uppstår när gasol förbränns och det inte finns tillräckligt med syre vid gaslågan, bildas kolmonoxid.

Vilket tryck har en gasolflaska?

Trycket i en gasolflaska är mycket högre än det gasoltryck som de flesta gasolapparater är avsedda för. Trycket i en gasolflaska vid +20 C är ca 8.5 bar och skall du ansluta en hushållsapparat för inomhus bruk skall den ha ett gasoltryck på 0.03 bar och måste därför ha en reduceringsventil.

Hur funkar gasol?

Gasol tillverkas vid raffinaderier genom att man destillerar råolja. ... Ångorna som stiger upp från oljan tas tillvara och efter en del kemiska processer och bearbetning kan man blanda de renade gaserna butan och propan. Gasen omvandlas till vätska när den utsätts för tryck (kondenseras).

Hur fungerar en gasolflaska?

En gasolflaska fylls med vätska vid 15° C till endast 82% för att kunna expandera vid en temperaturhöjning. Trycket i flaskan ändras bara av den yttre temperaturen så länge det finns gasolvätska kvar. Detta innebär att det inte går att sätta på en manometer för att se hur mycket gasol det finns kvar.

Vad innehåller flytgas?

Gasol är ett svenskt namn på en gasblandning som till största delen består av propan och butan. I Sverige används vanligen gasol som till minst 95 procent består av propan. Internationellt används beteckningen LPG, Liquefied Petroleum Gas.

Vilken gasolflaska?

Om du förbrukar en del gasol och har plats, så rekommenderar jag att välja en stor flaska, t. ex. PC10, då kostnaden för att byta flaska (=fylla på gasol) är förhållandevis mycket lägre för större flaskor.

Hur varm kan en Gasollåga bli?

-10° C. Gasol är miljövänligt, gift- och luktfri vid utvinningen, därför har ett luktämne tillsats (etylmerkaptan) som indikerar läckage vid mycket låga koncentrationer. Gasol är en gas men vid komprimering övergår den till vätska.