:

Hur lång tid tar det för att bilda torv?

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång tid tar det för att bilda torv?
  2. Är torvtäkt?
  3. Hur bildas Vitmosstorv?
  4. Hur får man energi av torv?
  5. Kan man elda med torv?
  6. Var bryts torv?
  7. Vad är torvbrytning?
  8. Vad används torv till förr?
  9. Vad består torv av?
  10. Vad kan man göra med torv?

Hur lång tid tar det för att bilda torv?

Torv bildas med en hastighet av cirka en millimeter per år. De svenska torvmossarnas jordarter har nästan helt och hållet präglats av de förhållanden som rått på platsen där de avlagrats.

Är torvtäkt?

Torvtäkt. I Sverige skördas torv dels för odling (cirka 1/3 av totalproduktionen) och jordförbättring och kallas då odlingstorv eller odlingsjord, dels för användning som bränsle under namnet energitorv eller bränntorv.

Hur bildas Vitmosstorv?

Beroende på om den vuxit i kärr- eller högmossvegetation, i ett komplex av sjöväxter eller i skogsmark kan kärrtorv, mosstorv, sjötorv eller skogstorv bildas. Vitmosstorv bildas framför allt i högmossar. Den kan användas som torvströ.

Hur får man energi av torv?

I Sverige bryter (eller skördar) man torv med traktor främst på sommaren, när det är som varmast och torrast. Regnar det mycket en sommar blir skörden försenad och svårhanterlig. Marken harvas först och sedan vänds torven upp, med hjälp av en traktor. Efter skördningen får torven ligga och torka till.

Kan man elda med torv?

Den är billig att producera och ett högvärdigt bränsle. Om hinder i form av stränga regler för torvproduktion försvinner kan torv bli en viktig energikälla för Sverige, tror branschföreningen Svensk Torvs vd Claes Rülcker. – Torv höjer effekten om du tillsätter den till biobränslen vid eldning, säger Claes Rülcker.

Var bryts torv?

Finland är det enda landet i världen som i stor skala fortfarande förbränner torv.

Vad är torvbrytning?

För torvdjup över 30 cm används begreppet ”torvmark”. Dessa marker bildas genom att markområden försumpats eller genom igenväxning av sjöar. ​Torvmarksbildningen är en process som började efter inlandsisens tillbakadragande och pågår än idag. ​I Sverige är 25% av landarealen täckt av torv.

Vad används torv till förr?

Speciellt viktiga naturresurser som mossar, ler-, grustag och fiskevatten ville varje gård ha sin del i. Torven användes förutom till bränsle och strö även till isolering i husens väggar, golv och tak.

Vad består torv av?

Torv består av växtdelar som förmultnat under fuktiga förhållanden där syretillförseln är låg. Den består av konserverade våtmarksväxter, som vitmossa, starrväxter m.m. Torven breder ut sig och täcker underliggande mineraljord. Tillväxt av torvmark sker kontinuerligt med i medeltal 1000 ha per år i Sverige.

Vad kan man göra med torv?

I energisammanhang används torv framför allt för industriell värme- och elproduktion. I Sverige finns stora områden med torvmark, cirka 15 procent av landets yta är täckt av torv. Produktionen av energitorv sker på cirka 10 000 hektar av landets totalt cirka 6,4 miljoner hektar torvmarker.