:

Vad är det som orsakar försurning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det som orsakar försurning?
 2. Hur påverkas vi människor av försurning?
 3. Hur bidrar koldioxid till försurning av världshaven?
 4. Vad orsakar försurning av sjöar?
 5. Vad är det för skillnad på övergödning och försurning?
 6. Hur påverkas sjöar av försurning?
 7. Hur påverkas ekosystemet av försurning?
 8. Vilka metoder finns för att minska effekterna av försurade vatten?
 9. Vad är orsaken till försurning?
 10. Vad är en viktig åtgärd mot försurning?
 11. Vad är problemen med försurning?

Vad är det som orsakar försurning?

Försurning innebär att sura ämnen tillförs marker och vattendrag i högre takt än de bortförs och därmed höjer koncentrationen av vätejoner. I Sverige är den största källan till detta orsakad av människor genom förbränning av fossila bränslen. Kväveoxider och svaveldioxid är de två ämnena i avgaserna som försurar mest.

Hur påverkas vi människor av försurning?

Vi människor påverkas av försurningen på flera sätt. Dels genom inandning av försurande ämnen, som svaveldioxid, kvävedioxid och små partiklar samt indirekt då markförsurningen bl. a. medför att giftiga metaller kommer i omlopp.

Hur bidrar koldioxid till försurning av världshaven?

När koldioxid ökar i atmosfären som en följd av mänskliga aktiviteter, absorberas cirka 25 procent av havet. ... När koldioxid ökar i havsvatten förändras stärkt dess kemi, vilket leder till en ökning av surhetsgraden, ett fenomen som kallas havsförsurning.

Vad orsakar försurning av sjöar?

Människans bidrag till försurningen är främst orsakad av utsläpp vid förbränning av kol och olja men även det nutida intensiva skogsbruket bidrar. Svavelnedfallet har minskat kraftigt under de senaste 20 åren, framför allt i södra Sverige.

Vad är det för skillnad på övergödning och försurning?

Försurning av mark och vatten och övergödning av miljöer på land och i kustnära hav orsakas till stor del av samma föroreningar: svavel, kväveoxider och ammoniak. Försurningen orsakas främst av det luftburna nedfallet av svavel.

Hur påverkas sjöar av försurning?

Idag uppskattas att ca 17000 av Sveriges 88000 sjöar är drabbade. Konsekvenserna av det sura nedfallet är betydande: Försurning leder till utdöende av arter och förändrad artsammansättning samt vittring av byggnader, maskiner och kulturarv. ... En kalkad sjö med höga biologiska värden.

Hur påverkas ekosystemet av försurning?

Det finns överväldigande bevis på att försurning av havet kommer att ha betydande effekter på marina arter från bakterier till fisk, ekosystem och tillhörande tjänster. Dessa inkluderar utrotning av vissa arter och förskjutningar i ekosystem.

Vilka metoder finns för att minska effekterna av försurade vatten?

Kalkning och andra motåtgärder

 • En av de största miljöinsatserna.
 • Kalkning ger önskade och positiva effekter.
 • Hälften så många arter i försurade vatten.
 • Utvärderingar visar att det går åt rätt håll.
 • Kalkningen har minskat.
 • Kalken sprids i sjöar, på våtmarker och till vattendrag.
 • Återhämtningen från försurningen avstannar.

Vad är orsaken till försurning?

 • Orsaken till försurning är ofta förbränning av fossila bränslen. Vid förbränning bildas svaveloxider och kväveoxider. Dessa gaser sprids ut i atmosfären där de reagerar med vattenånga och bildar svavelsyra och salpetersyra. Dessa syror faller ner som regn och orsakar försurningen.

Vad är en viktig åtgärd mot försurning?

 • Åtgärder mot försurning En viktig åtgärd för att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid, i enlighet med det s.k. Kyotoprotokollet, är att begränsa användningen av fossila bränslen, vilket även skulle medföra minskade utsläpp av svaveloxid och kväveoxider.

Vad är problemen med försurning?

 • De största problemen med försurning är: 1 Skador på skogar och sjöar i kalkfattiga områden 2 Försämrade förutsättningar för biologisk mångfald 3 Giftiga metaller frigörs från mark och sediment