:

Vad Ärrättssäkerhet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad Ärrättssäkerhet?
  2. Vad är åklagarmyndighetens uppdrag?
  3. Vad är ett rättsligt institut?
  4. Vad betyder Rättsäker?
  5. Vad gör en åklagare i en domstol?

Vad Ärrättssäkerhet?

Rättssäkerhet innebär att det finns en rättsordning som ger individen skydd mot övergrepp från samhället och andra individer och kan känna rättstrygghet. I denna rättsordning ingår juridisk trygghet och att rättsreglerna tillämpas förutsägbart och effektivt.

Vad är åklagarmyndighetens uppdrag?

Åklagaren har tre huvuduppgifter: att leda polisens brottsutredning, att fatta beslut om åtal ska väckas, samt att föra talan i domstol. Åklagaren leder förundersökningen vid allvarliga brott som misshandels- och sexualbrott och utreder brottet i nära samarbete med polisen.

Vad är ett rättsligt institut?

Ett rättsinstitut är något av alla de lagstadgade tillstånd som kan gälla för en fysisk eller juridisk person, eller förhållandet mellan dem, inklusive rättigheter och plikter. Exempel på rättsinstitut är äktenskap, avtal, kulturreservat och samäganderätt till fast egendom.

Vad betyder Rättsäker?

Med rättssäkerhet menas här att de regler för examination som används är tydligt formulerade, publicerade och lättillgängliga för studenter och för universitetets medarbetare samt tillämpas på ett korrekt sätt.

Vad gör en åklagare i en domstol?

Åklagaren hävdar under rättegången att en person har begått ett visst brott, sedan bedömer domstolen om det har bevisats att så är fallet. Åklagarens uppgift i domstolen är att bevisa att brottet har begåtts. ... Åklagaren har dock även till uppgift att redovisa sådant som talar till den misstänktes fördel.