:

Vad gör man i en valberedning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man i en valberedning?
  2. Kan man sitta i valberedning och styrelse?
  3. Kan suppleant vara valberedning?
  4. Vad gör en valberedning i en Brf?
  5. Vad händer om valberedningen avgår?
  6. Vad gör en suppleant i styrelsen?
  7. Får valberedningen rösta?
  8. Måste en brf ha valberedning?
  9. Vad innebär att vara suppleant?
  10. Vem föreslår ny valberedning?

Vad gör man i en valberedning?

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. ... Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna.

Kan man sitta i valberedning och styrelse?

Fråga: Kan/bör samma person vara medlem i både valberedning och styrelse? Voluntarius svar: Enligt god föreningssed kan en styrelseledamot inte samtidigt sitta i valberedningen. Det är alltså inte tillåtet.

Kan suppleant vara valberedning?

Så fattar man beslut på varje stämma om hur många som ska utses denna gång. Det finns ingenting som hindrar att valberedningen föreslår sig själv till någon styrelsepost (ledamot/suppleant) eller som revisor. Däremot kan man inte välja en revisor som alldeles nyss suttit i styrelsen som ledamot eller suppleant.

Vad gör en valberedning i en Brf?

Valberedningens uppdrag är att ge beslutsfattarna – medlemmarna på den ordinarie föreningsstämman – förslag på lämpliga kandidater för de olika posterna som ska tillsättas.

Vad händer om valberedningen avgår?

Det är föreningsstämman som utser valberedning. Ofta utses avgående styrelseledamöter att ingå i valberedningen då dessa besitter kunskap om vad styrelsearbetet innebär. ... Om valberedningen avgår under mandattiden, brukar man inte kalla till extra föreningsstämma enbart för att tillsätta en ny valberedning.

Vad gör en suppleant i styrelsen?

När styrelsesuppleanten ersätter en styrelseledamot har styrelsesuppleanten samma ställning och ansvar som andra styrelseledamöter. Huvudregeln är att en styrelsesuppleant endast ansvarar för beslut och åtgärder som hen gör när hen tjänstgör.

Får valberedningen rösta?

Ja, absolut. Valberedningens syfte är att underlätta valen och är därför ett beredningsorgan och inget beslutsorgan. Det är stämman som väljer och medlemmarna har förslagsrätt när det gäller förtroendeposter.

Måste en brf ha valberedning?

Det är en grupp medlemmar som får till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen. Det finns inga bestämmelser i bostadsrättslagen om att bostadsrättsföreningen måste utse en valberedning. Däremot kan motsvarande krav föreligga enligt föreningens stadgar.

Vad innebär att vara suppleant?

En suppleant ska ersätta en ordinarie ledamot om denna avgår, entledigas, avlider, förlorar sin behörighet eller är frånvarande på grund av sjukdom eller annan frånvaro, exempelvis utlandsvistelse. En styrelsesuppleant bör hålla sig uppdaterad om vad som händer i företaget för att kunna ersätta en ordinarie ledamot.

Vem föreslår ny valberedning?

Normalt väljer årsmötet valberedning inför nästa årsmöte, men om stadgarna inte säger annat, så kan årsmötet mycket väl besluta att befintliga kontaktombud utgör valberedning. Årsmötet skulle också kunna ändra stadgarna så att detta blir en permanent lösning.