:

Hur bokför man en osäker kundfordran?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man en osäker kundfordran?
  2. Vad är en osäker fordran?
  3. Hur redovisas en kundförlust?
  4. Hur räknar man ut konstaterade kundförluster?
  5. Vad är en kundförlust?
  6. Hur bokför man en kundfordran?
  7. Vad betyder kundförlust?
  8. Vad är övriga fordringar?
  9. När är kundförlust konstaterad?
  10. Vad är befarade kundförluster?

Hur bokför man en osäker kundfordran?

Kostnader för befarade och konstaterade kundförluster klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som förluster på kundfordringar i kontogrupp 63. Konstaterade kundförluster som har blivit återvunna bokförs som övriga rörelseintäkter i kontogrupp 39.

Vad är en osäker fordran?

Om du bedömer att din kund inte kommer att betala fakturan kan du boka fordran som en befarad kundförlust. Nedskrivningen är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en osäker fordran. Du har fått kännedom om att en kund är på väg mot obestånd.

Hur redovisas en kundförlust?

Bokföring av kundförluster En konstaterad kundförlust redovisas som en minskning av kundfordringar och bokas mot en minskning av den utgående momsen samt en kostnad för konstaterade kundförluster.

Hur räknar man ut konstaterade kundförluster?

Konstaterad kundförlust Kundfordran på 4 500 kr [1510] bokas bort och den utgående momsen [2610] återförs. Den konstaterade kundförlusten [6351] blir 3 600 kr. Befarade kund förluster [6352] krediteras och kontot [1519], Nedskrivning av kundfordringar, debiteras med 3 600 kr så att kontona nollställs.

Vad är en kundförlust?

En befarad kundförlust kan vara en kundfordran där förfallodatumet har passerat med ett visst antal dagar och det är osäkert om kunden kommer att betala. En konstaterad kundförlust är en kundfordran som kunden sannolikt inte kommer att betala, t. ... när kunden har gått i konkurs.

Hur bokför man en kundfordran?

I baskontoplanen bokförs kundfordringar i kontogrupp 15. En kundfordran skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om kundfordran har ett nominellt värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Vad betyder kundförlust?

En befarad kundförlust kan vara en kundfordran där förfallodatumet har passerat med ett visst antal dagar och det är osäkert om kunden kommer att betala. En konstaterad kundförlust är en kundfordran som kunden sannolikt inte kommer att betala, t. ex. när kunden har gått i konkurs.

Vad är övriga fordringar?

Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering. Fordringar som normalt förfaller till betalning inom 12 månader efter balansdagen definieras som kortfristiga.

När är kundförlust konstaterad?

Konkurs. Att köparen gått i konkurs innebär att en allmän domstol har bedömt att köparen är insolvent. Skatteverket anser att när köparen försätts i konkurs är det därför inte längre sannolikt att säljaren, som i regel är en oprioriterad borgenär, kommer att få betalt. I så fall föreligger en konstaterad kundförlust.

Vad är befarade kundförluster?

Befarade kundförluster är kundfordringar som med hög sannolikhet inte kommer att betalas in enligt en bedömning från bolaget. Då bolaget troligtvis vid detta skede har skickat påminnelser, inkassokrav, kontaktat kronofogdemyndigheten, eller om kunden har gått i konkurs.