:

När kommer ett avtal till stånd?

Innehållsförteckning:

 1. När kommer ett avtal till stånd?
 2. Har ett avtal kommit till stånd?
 3. Hur ett avtal kommer till?
 4. Vad krävs för att ett avtal ska komma till stånd?
 5. När kan avtal hävas?
 6. Hur ingås ett avtal enligt avtalslagen?
 7. När startar ett avtal?
 8. Var är ett avtal?
 9. Vad krävs för att ett avtal ska ingås?

När kommer ett avtal till stånd?

I avtalslagen finns bestämmelser som besvarar frågorna om ett avtal har kommit till stånd. Huvudregeln enligt avtalslagen är att avtal kommer till stånd genom att en part lämnar ett anbud och att motparten lämnar en accept.

Har ett avtal kommit till stånd?

Enligt denna modell uppstår ett avtal genom att någon lämnar ett anbud, som motparten sedan svarar på med en accept. Om accepten är likalydande med anbudet har ett bindande avtal kommit till stånd. Detta framgår av 1 § avtalslagen. ... Beroende på vad som sagts i telefonsamtalet kan alltså ett avtal ha kommit till stånd.

Hur ett avtal kommer till?

Så uppstår avtal – anbud och accept Ett avtal sluts i två led. Först lämnar någon ett anbud, det vill säga ett erbjudande om att ingå ett avtal. Svarar motparten med ett godkännande svar, en så kallad accept, uppstår ett avtal.

Vad krävs för att ett avtal ska komma till stånd?

För att ett avtal ska komma till stånd krävs tre saker:

 • ett anbud (ett erbjudande, en offert)
 • en accept (ett svar)
 • att det är exakt samma innehåll i anbudet och accepten.

När kan avtal hävas?

När ett väsentligt avtalsbrott föreligger kan ena parten häva avtalet. Avtalet upphör då omedelbart att gälla och avtalsprestationerna behöver inte fullgöras, dvs varken betalning eller motprestation ska ske. Med väsentligt avtalsbrott avses kort sagt att avtalsbrottet ska ha en stor betydelse för den drabbade parten.

Hur ingås ett avtal enligt avtalslagen?

Löftesprincipen är huvudregel för avtalsslutande i svensk rätt. Ett avtal sluts i två led. Först lämnar någon ett anbud sedan svarar motparten med en accept (ett godkännande svar) och så uppstår ett avtal. Avtalslagens första kapitel är tillämpligt på all slags avtalsslutande i svensk rätt.

När startar ett avtal?

Ett avtal är bindande när du har lämnat ett anbud som konsumenten har accepterat. Både skriftliga och muntliga avtal gäller. För att ett avtal ska vara giltigt krävs det normalt att den du ingår avtal med är över 18 år, det vill säga myndig.

Var är ett avtal?

Ett avtal är en överenskommelse varigenom fysiska eller juridiska personer (parter) grundar ett rättsförhållande mellan varandra. Vissa, framför allt skriftliga avtal, kan också benämnas kontrakt. Avtal inom internationell rätt benämns traktat. Endast den som har rättshandlingsförmåga kan ingå avtal.

Vad krävs för att ett avtal ska ingås?

Viktiga punkter att ha med i ett avtal

 • vilka som träffar överenskommelsen.
 • vad som ska utföras/levereras och hur detta ska göras.
 • vad som inte ingår i överenskommelsen.
 • var tjänsten ska utföras eller varan levereras.
 • när tjänsten ska utföras eller varan levereras.
 • pris för tjänsten eller varan.
 • när betalning ska ske.