:

Vilka beslut som fattas av kommunen?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka beslut som fattas av kommunen?
 2. Var i vår kommun fattas besluten?
 3. Hur fattas ett beslut i en kommun?
 4. Hur går ett ärende till i stora drag i kommunen?
 5. Vad bestämmer kommunpolitikerna ge några exempel på vad för saker som kommunen bestämmer om?
 6. Vad är kommunens motsvarighet till regeringen?
 7. Vad är verkställighet kommun?
 8. Vad betyder förslag till beslut?
 9. Hur går det till när fullmäktige fattar beslut?

Vilka beslut som fattas av kommunen?

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten.
 • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter.
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet.
 • Nämndernas organisation och verksamhet.
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder.

Var i vår kommun fattas besluten?

När ärendet beretts fattar nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beslut. Det är ärendetypen som avgör vilken politisk instans som fattar beslutet. Om beslutet ska fattas i kommunfullmäktige bereds det först av nämnd eller kommunstyrelse.

Hur fattas ett beslut i en kommun?

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. ... Ibland räcker det att en nämnd tar beslut i en fråga men ibland går ett ärende vidare till kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll skrivs och justeras efter varje sammanträde.

Hur går ett ärende till i stora drag i kommunen?

Några exempel på hur ärenden kommer till Stora frågor avgörs i kommunfullmäktige (kommunens ”riksdag”) – budgeten är ett exempel. Kommunala beslut kan också fattas av kommunstyrelsen (kommunens ”regering”), en nämnd (till samhällsbyggnadsnämnden), förtroendevalda eller en tjänsteperson.

Vad bestämmer kommunpolitikerna ge några exempel på vad för saker som kommunen bestämmer om?

Heltidsanställda kommunpolitiker kallas kommunalråd (i Stockholm kallas de borgarråd). Varje kommun måste ha en kommunstyrelse, men hur resten av verksamheten organiseras är upp till varje kommun att besluta om. Exempel på hur den partipolitiska sammansättningen kan se ut i en kommun.

Vad är kommunens motsvarighet till regeringen?

När kommunfullmäktige tagit beslut ser kommunstyrelsen till att beslutet genomförs. Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Ansvaret för kommunens ekonomi ligger på kommunstyrelsen som dessutom har ansvaret att kontrollera hur nämnderna arbetar.

Vad är verkställighet kommun?

Några kännetecken är att verkställighetsbeslut: grundar sig på tillämpning av tidigare beslut, policy, riktlinjer, regler, anvisningar och lagstiftning och regel i avtal eller liknande dokument. är beslut av rutinmässig art som regelmässigt fattas av de anställda i kraft av deras tjänsteställning.

Vad betyder förslag till beslut?

Proposition är ett annat ord för förslag. Ett förslag till beslut vid omröstning framställt av ordföranden (i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna). En propositionsordning är det sätt som ordföranden lägger fram förslagen till omröstning på.

Hur går det till när fullmäktige fattar beslut?

Kommunfullmäktige fattar beslut av stor vikt Detta gör de genom att anta en budget för kommunen och genom att anta policys och riktlinjer för hur kommunen ska agera i olika frågor. Kommunfullmäktige fattar också beslut i enskilda ärenden av stor vikt, så som hur nya bostadsområden ska se ut.