:

Vad gör man på KBT?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man på KBT?
  2. Hur har KBT vuxit fram?
  3. Hur arbetar Beteendeterapier?
  4. När använder man sig av KBT?
  5. Vad är bra med KBT?
  6. Är KBT evidensbaserad?
  7. Vem har rätt till KBT?
  8. Hur går psykodynamisk terapi till?
  9. Hur länge pågår KBT?
  10. Vad säger den kognitiva terapeuten Hur kan man använda sin fria vilja?

Vad gör man på KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Användningen är inte begränsad till någon speciell målgrupp.

Hur har KBT vuxit fram?

KBT är en kombination av två olika terapeutiska metoder, som i sin tur vuxit fram ur två separata teorier: kognitiv psykologi samt beteendepsykologi, eller inlärningspsykologi. Dessa teoribildningar hade först inget med varandra att göra, men växte så småningom ihop till en enhetlig terapeutisk modell.

Hur arbetar Beteendeterapier?

Inom traditionell beteendeterapi (tillsammans med en terapeut) börjar man ofta med att göra en så kallad beteendeanalys av de situationer man upplever som problematiska. Där tittar man på hur tidigare inlärning kan ha bidragit till problemen och hur man ska lära sig nya strategier som fungerar bättre.

När använder man sig av KBT?

KBT – Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod som är vanlig vid behandling av ångest och depression, men även andra psykiska och fysiska hälsoproblem. Behandlingen fokuserar på samspelet mellan individen och omgivning med den bärande iden att tankar, känslor och beteenden är sammankopplade och påverkar varandra.

Vad är bra med KBT?

KBT har i forskning påvisats vara effektivt inom en mängd olika områden. Exempel på när KBT används är vid fobier, stress, depression, sömnproblem samt oro och ångest. Forskning har visat att många som genomgår KBT upplever att besvären minskar eller försvinner helt.

Är KBT evidensbaserad?

KBT är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens, d.v.s. som i forskningsstudier har visat på bäst effekt för en rad olika typer av psykisk ohälsa som till exempel olika typer av ångestproblem, stressrelaterad problematik, depressioner, sömnproblem med mera.

Vem har rätt till KBT?

Ett sätt är att kontakta din vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning. De kan antingen hänvisa dig direkt till KBT på nätet eller till en bedömning hos en psykolog eller psykoterapeut. Ibland kan du få bedömningen genom ett videosamtal.

Hur går psykodynamisk terapi till?

Både psykoanalytisk och psykodynamisk terapi är i naturen mer öppen och mindre strukturerad än vissa andra terapiformer. I psykodynamisk terapi arbetar terapeuten och klienten tillsammans mot det ultimata målet att ge klienten bättre självkännedom och självinsikt.

Hur länge pågår KBT?

Behandlingen pågår i mellan fyra och femton veckor, beroende på behandlingsprogram. Under behandlingen har du möjlighet att skicka meddelanden och frågor till behandlaren. Hen kan svara på frågor och stötta dig med de uppgifter och övningar du gör.

Vad säger den kognitiva terapeuten Hur kan man använda sin fria vilja?

Inom den kognitiva terapin anser man att människan har vilje- och handlingsfrihet, att alla har en fri vilja och kan ta ansvar för sina handlingar. Människan är meningssökande och meningsskapande, hon måste se en mening i det hon upplever och känner för att skapa mening i sitt liv.