:

Hur arbetar den svenska riksdagen och regeringen med EU?

Innehållsförteckning:

  1. Hur arbetar den svenska riksdagen och regeringen med EU?
  2. Vilken roll har EU-nämnden i riksdagens arbete med EU-frågor?
  3. Vad är Europeiska unionens råd?
  4. Var har EU S riksdag sina möten?
  5. Hur styrs EU i stora drag?
  6. Vilka frågor arbetar EU med?
  7. I vilka frågor fattar EU beslut som medlemsländerna måste följa?
  8. Vilka ledamöter finns i Europeiska rådet?
  9. Vad är skillnaden mellan Europeiska rådet och Europeiska unionens råd?

Hur arbetar den svenska riksdagen och regeringen med EU?

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att ta beslut om nya lagar. Som EU-land har Sverige överlämnat en del av den makten till EU. I EU är det regeringen som för Sveriges talan, men riksdagen har möjlighet att påverka. Riksdagen granskar EU-dokument och prövar förslag på nya EU-lagar.

Vilken roll har EU-nämnden i riksdagens arbete med EU-frågor?

EU-nämnden är ett organ i Sveriges riksdag där riksdag och regering samråder i EU-frågor. I EU-nämnden bestäms Sveriges förhandlingsposition inför möte i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Vad är Europeiska unionens råd?

Ministerrådet heter formellt Europeiska unionens råd men kallas oftast för ministerrådet eller rådet. När ministerrådet samlas deltar ministrar från EU-ländernas regeringar. Uppdraget är att, tillsammans med Europaparlamentet, förhandla och ta beslut om EU-kommissionens förslag till nya EU-lagar.

Var har EU S riksdag sina möten?

EU-kommissionens huvudort är Bryssel. Ministerrådets huvudort är Bryssel, men i april, juni och oktober hålls mötena i Luxemburg.

Hur styrs EU i stora drag?

Ministerrådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet fattar besluten om EU:s lagar och regler. I EU-kommissionen finns en kommissionär från varje medlemsland. EU-kommissionen kallas ibland för EU:s motor eftersom den driver arbetet framåt. I Europaparlamentet sitter ledamöter från alla EU:s medlemsländer.

Vilka frågor arbetar EU med?

EU-länderna samarbetar om ett knappt 40-tal olika ekonomiska och politiska frågor – allt från handel och transporter till miljö och konsumentskydd. Frågorna är uppdelade i fyra olika områden där EU-länderna har större eller mindre befogenhet, alltså makt, att ta gemensamma beslut om till exempel nya EU-lagar.

I vilka frågor fattar EU beslut som medlemsländerna måste följa?

EU-länderna kan ta gemensamma beslut om fem olika typer av lagar och regler som är olika styrande. Vissa är bindande och måste följas, medan andra är rekommendationer. Det hör ihop med hur mycket EU har rätt att bestämma i en fråga. Ibland behövs detaljerade lagar som ska följas på samma sätt i alla länder.

Vilka ledamöter finns i Europeiska rådet?

Europeiska rådet består av de 27 medlemsländernas stats- och regeringschefer samt Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik deltar också i Europeiska rådets möten när utrikes frågor diskuteras.

Vad är skillnaden mellan Europeiska rådet och Europeiska unionens råd?

Europeiska unionens råd, eller enbart rådet (latin: Consilium) och informellt ministerrådet, är den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen; den andra är Europaparlamentet. Rådet består av en minister från varje medlemsstat och företräder medlemsstaterna på unionsnivå.