:

Hur går en offentlig auktion till?

Innehållsförteckning:

  1. Hur går en offentlig auktion till?
  2. Varför offentlig auktion?
  3. Vad kostar en offentlig auktion?
  4. Hur går en tvångsförsäljning till?
  5. Hur fungerar en exekutiv auktion?
  6. Hur lång tid tar en tvångsförsäljning?
  7. Varför säljs hus på auktion?
  8. När och vad gäller Samäganderättslagen?
  9. Varför exekutiv auktion?
  10. Vad händer med pantbrev vid exekutiv auktion?

Hur går en offentlig auktion till?

Vid den offentliga auktionen är utgångspunkten att delägare i det samägda godset får lägga bud precis som alla andra. Det betyder att delägaren får betala hela köpeskillingen för det förvärvade godset vid auktionstillfället. Din del ska alltså inte räknas av på köpeskillingen (kvittas).

Varför offentlig auktion?

Man brukar säga att försäljning på offentlig auktion sker i syfte att upplösa äganderättsgemenskapen. Å andra sidan finns ingen lagregel som säger att delägarna själva inte får buda på godset.

Vad kostar en offentlig auktion?

För det första kostar det 375 kr att ansöka om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. För det andra riskerar försäljningspriset att bli lägre, vilket det även tenderar att bli. Delägarna kan bara ta ställning till bud som inkommer under auktionen.

Hur går en tvångsförsäljning till?

Under förutsättning att ingenting annat anges genom avtal har båda delägarna till fastigheten möjlighet att ansöka om att egendomen ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion, s.k. tvångsförsäljning (6 §). Ansökan sker till rätten som fattar beslut om försäljningen.

Hur fungerar en exekutiv auktion?

Det är en vanlig auktion med bud och överbud, där intresserade deltar på plats eller via telefon från ett annat Kronofogdekontor. Budgivningen fortgår tills ingen längre vill lägga ett högre bud. Då avslutas den och högsta budet vinner - förutsatt att det accepteras av Kronofogden.

Hur lång tid tar en tvångsförsäljning?

I bästa fall torde ett förfarande om tvångsförsäljning ta mellan 3-6 månader, under förutsättning att Din f.d. sambo inte bestrider förfarandet i något hänseende.

Varför säljs hus på auktion?

När ett hus säljs på exekutiv auktion är det för att en person hamnat i ekonomiskt trångmål och att Kronofogden gjort en utmätning på huset. ... Vid en exekutiv auktion så är det Kronofogden som fungerar som mäklare.

När och vad gäller Samäganderättslagen?

Huvudregeln är att samäganderättslagen gäller om två eller flera personer äger något tillsammans. Det finns dock några viktiga undantag. Samäganderättslagen är dispositiv. Det betyder att delägarna kan komma överens om att samäganderättslagen inte ska gälla.

Varför exekutiv auktion?

Exekutiv auktion kan förrättas när en gäldenär inte kan betala sina fordringar till sina borgenärer. Gäldenärens tillgångar säljs för att få fram medel till betalning av fordringarna. Det är kronofogden som tar beslut om huruvida en exekutiv auktion ska förrättas.

Vad händer med pantbrev vid exekutiv auktion?

Vad händer med pantbreven efter en exekutiv auktion. I dessa fall så dödförklaras inte pantbreven utan de som inte fått betalt eller fullt betlat blir till en oprioriterad fordran. ... Dvs de får betalt allra sist och oftast så får alla fodringar där betalt med en procentsatts.