:

Vad är det för skillnad på habilitering och rehabilitering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det för skillnad på habilitering och rehabilitering?
 2. Vad är rehabiliterande insatser?
 3. Vad ska du som undersköterska tänka på när det gäller rehabilitering?
 4. Varför är det viktigt att flera olika yrkesgrupper samverkar inom rehabilitering habilitering?
 5. Vad är medicinsk rehabilitering 1177?
 6. Vad sker på en Habiliteringsmottagning?
 7. Vad säger lagen om rehabilitering?
 8. Vilket är det huvudsakliga syftet med ett rehabiliterande förhållningssätt?
 9. Vilka lagar styr över habilitering?
 10. Vad gäller vid rehabilitering?

Vad är det för skillnad på habilitering och rehabilitering?

Det som skiljer habilitering från rehabilitering är att man med habilitering menar insatser till personer med medfödda funktionsnedsättningar eller funktionsnedsättningar som uppstått i tidig ålder.

Vad är rehabiliterande insatser?

Habilitering betyder insatser till en person som har en medfödd funktionsnedsättning eller som tidigt i livet har fått en funktionsnedsättning. Rehabilitering är insatser till en person som har en funktionsnedsättning som uppkommit genom till exempel en olycka eller sjukdom i vuxen ålder.

Vad ska du som undersköterska tänka på när det gäller rehabilitering?

En sjukgymnasts arbete inom rehabilitering innefattar behandling, träning och inlärning eller återinlärning av olika funktioner. En viktig uppgift är att bedöma funktionstillstånd och arbetsförmåga för att på bästa sätt få personen att återgå till tidigare förmåga.

Varför är det viktigt att flera olika yrkesgrupper samverkar inom rehabilitering habilitering?

Ett övergripande mål för en re/habiliteringsinsats är att förbättra brukarens livskvalitet. Livskvalitet är dock svårdefinierat och kan vara svårt att mäta i praktisk verksamhet. Det räcker inte med att i förväg formulera yrkesmäs- sigt eller kulturellt betingade mål för re/habilitering som är viktiga för de flesta.

Vad är medicinsk rehabilitering 1177?

Rehabilitering är olika insatser som syftar till att du som är, eller har varit sjuk eller skadad ska få tillbaka så mycket som möjligt av din fysiska, psykiska, sociala och existentiella förmåga.

Vad sker på en Habiliteringsmottagning?

Habilitering är att utveckla en ny förmåga, eller att stärka en förmåga man redan har. Habilitering minskar eller förebygger svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Barn, ungdomar och vuxna som har en varaktig funktionsnedsättning kan få råd, stöd och behandling på en habiliteringsmottagning.

Vad säger lagen om rehabilitering?

Det är arbetsgivaren (AML 3:2a) som enligt lag ansvarar för rehabiliteringen. Rehabilitering ska ske planmässigt i samverkan med den anställde, som kan begära att en facklig förtroendeman och/eller skyddsombud medverkar (AFS 1994:1, 7 §).

Vilket är det huvudsakliga syftet med ett rehabiliterande förhållningssätt?

Att arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt i äldreomsorg och hemtjänst innebär att se och ta tillvara på de äldres egna resurser och möjligheter. Det är viktigt att som personal ha ett stödjande förhållningssätt och uppmuntra individen till egen problemlösning och eget handlande.

Vilka lagar styr över habilitering?

De lagar som styr insatserna är: hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vad gäller vid rehabilitering?

De frågor som normalt tas upp i en rehabplan är:

 • Möjlighet till att arbeta viss tid (deltidssjukskrivning)
 • Anpassning av arbetsplatsen eller arbetsuppgifter.
 • Omplacering, tillfällig eller permanent.
 • Behov av arbetstekniska hjälpmedel.
 • Behov av utbildning/omskolning till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren.