:

Hur många oljeraffinaderi Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många oljeraffinaderi Sverige?
  2. Hur förädlar man olja?
  3. Vad gör man i ett raffinaderi?
  4. Hur får man fram de olika beståndsdelarna ur råolja?
  5. Hur många jobbar på Preem Lysekil?
  6. Vad har högst densitet vatten eller olja?
  7. Vad gör att olja har lägre densitet än vatten?
  8. Vad får man ut av råolja?
  9. Vad gör man av råolja?

Hur många oljeraffinaderi Sverige?

Tre raffinaderier i Sverige De olika ämnena har olika kokpunkter och detta används i raffinaderierna för att få fram de olika produkterna. Gasol är en av dessa och finns alltså fortfarande kvar i råoljan trots att en del redan har tagits om hand direkt vid utvinningen. I Sverige produceras gasol vid tre raffinaderier.

Hur förädlar man olja?

För att komma åt oljan borrar vi djupt ner i berggrunden. Sedan pumpas oljan upp och sänds via tankfartyg eller gigantiska rör (pipelines) till raffinaderier där den förädlas till olika produkter, tex bensin, diesel och eldningsolja.

Vad gör man i ett raffinaderi?

Ett raffinaderi är en anläggning för att utvinna (raffinera) en produkt från en råvara. Oftast avses oljeraffinaderier, där råolja omvandlas till bland annat bensin, men begreppen raffinering och raffinaderi används även i annan typ av kemisk industri.

Hur får man fram de olika beståndsdelarna ur råolja?

Råoljan separeras först genom en uppdelning av komponenter med olika kokpunkt i en process som kallas destillation. Råoljan upphettas under tryck till mellan 370 °C och 430 °C och pumpas in i den nedre delen av en destillationskolonn. Destillationskolonnen är uppdelad i 20-30 nivåer med 60 centimeters mellanrum.

Hur många jobbar på Preem Lysekil?

Det är också Skandinaviens största anläggning med kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton per år. Preemraff Lysekil stod klart 1975, och är ett så kallat komplext raffinaderi med ett stort antal avancerade förädlingsanläggningar. Här arbetar cirka 600 personer.

Vad har högst densitet vatten eller olja?

- Densiteten är oljans vikt/volym. De flesta oljor är lättare än vatten (dvs. < 1kg/l) och flyter därför på vattnet. Vattnets densitet ändras med värme och salthalt.

Vad gör att olja har lägre densitet än vatten?

Mellan vattenmolekyler finns det vätebindningar, som är ganska starka, så vattnet "vill" gärna hålla ihop med sig självt. Mellan oljemolekylerna finns det bara svaga van der Waalsbindningar. Eftersom oljan har lägre densitet än vattnet, flyter oljan ovanpå.

Vad får man ut av råolja?

Övriga produkter som kan erhållas är nafta (som används till kosmetika och gummiproduktion), fotogen, smörjmedel, olika former av vax (som vanligen används i frysta livsmedelsförpackningar), bitumen (asfalt), aromatiska petrokemikalier, olefiner m.m.

Vad gör man av råolja?

Olja kan raffineras till bensin, fotogen och olika typer av eldningsoljor, men är också råvara till plaster och syntetfibrer...