:

Finns det olja i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det olja i Sverige?
  2. Hur hamnar olja i havet?
  3. Hur påverkas miljön av olja?
  4. Vad händer om det kommer olja i havet?
  5. Varför släpper olja ut i haven?
  6. Hur påverkas fiskar av olja?

Finns det olja i Sverige?

Det finns vissa fyndigheter av olja i Sverige och begränsad utvinning har gjorts genom historien, till exempel på Gotland, men ingenting storskaligt. Däremot importerar vi miljontals kubikmeter råolja varje år från främst Ryssland och Norge. Denna lastas av till ett flertal raffinaderier längs med den svenska kusten.

Hur hamnar olja i havet?

Största delen av den mineralolja som hamnar i havet härstammar från avsiktliga utsläpp eller olyckor vid kusten eller ute på havet. Betydande mängder olja hamnar ständigt i havet också med avloppsvatten från människor och industrianläggningar.

Hur påverkas miljön av olja?

Mindre, men kontinuerliga oljespill orsakar också miljöproblem och orsakas främst av den mest toxiska delen i olja, Polycykliska Aromatiska Kolväten (PAHer). De kan orsaka effekter som nedsatt reproduktion, tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft mot annan miljöpåverkan.

Vad händer om det kommer olja i havet?

Utsläpp av olja i våra vatten kan orsaka allvarliga skador på miljön. Växt- och djurliv kan skadas, stränder kletas ned och bottnar förstöras. Oljeutsläppen får också sociala och ekonomiska konsekvenser för dem som drabbas. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att förebygga oljeutsläppen från fartyg.

Varför släpper olja ut i haven?

nutida olyckor och rostande vrak Men stora utsläpp av olja kan också ske när andra fartyg än oljetankrar går på grund, kolliderar eller drabbas av haverier. Fartygsolyckor som leder till omfattande utsläpp av olja avsedd för fartygets egen drift är betydligt vanli gare än olyckor med oljetankrar där last läcker ut.

Hur påverkas fiskar av olja?

I studien visade det sig att fiskar som exponerats även för små delar olja uppvisar ett mer riskfyllt beteende, även när rovfiskar är i närheten. Olja i vattnet ledde också till att fiskarna växte sämre, hade mindre chans att överleva och var dåliga på att hitta lämpliga livsmiljöer.