:

Hur var det innan Sverige blev en demokrati?

Innehållsförteckning:

  1. Hur var det innan Sverige blev en demokrati?
  2. Hur uppstod den grekiska demokratin?
  3. Hur gick det till när Sverige blev en demokrati?
  4. Vilka var orsakerna till Sveriges demokratisering?
  5. Hur styrdes Sverige innan det blev en demokrati?
  6. Vad syftar demokratin till?
  7. Hur uppstod det demokrati i Aten?
  8. Vad betyder det grekiska ordet demokrati?
  9. Vad som kännetecknar en demokrati?
  10. Varför har vi parlamentarism?

Hur var det innan Sverige blev en demokrati?

Den blev Sverige en parlamentarisk demokrati med allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. 1909 infördes allmän rösträtt i Sverige för män, men det dröjde till 1921 års val innan även kvinnor fick rösta. ... Många av dem röstade därför på Socialdemokraterna som vann det påföljande valet.

Hur uppstod den grekiska demokratin?

Demokratin växer fram Atens män samlades till stormöten där man diskuterade och beslutade om skatter, krig och fred och vem som skulle utföra olika uppdrag. De som fick vara med och bestämma var de fria männen. Kvinnor, slavar och utlänningar hade inget inflytande över besluten.

Hur gick det till när Sverige blev en demokrati?

Fyra poddavsnitt om när Sverige blev demokratiskt . ... Det första valet till riksdagen med allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män genomfördes i september 1921. Att det kunde genomföras var resultatet av en lång kamp med många deltagare som hade pågått ända sedan slutet av 1800-talet.

Vilka var orsakerna till Sveriges demokratisering?

Vägen mot Sveriges demokratisering påbörjades under perioden i samband med att ett modernt svenskt partiväsende formades. ... Stora stridsfrågor var tullfrågan, upplösningen av unionen med Norge och försvarsfrågan, men viktigast var kampen om allmän rösträtt.

Hur styrdes Sverige innan det blev en demokrati?

Makten var enligt 1809 års regeringsform delad mellan kung och riksdag. Kungens uppgift var att styra landet och statsråden var hans rådgivare. Men med inrättandet av departementen 1840 och statsministerämbetet 1876, stärktes så småningom statsrådens roll på kungens bekostnad.

Vad syftar demokratin till?

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. ... En annan demokratisk grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift.

Hur uppstod det demokrati i Aten?

Den atenska demokratin initierades först av Solon som konstruerade den i teorin. Det var dock först med Kleisthenes reformer år 508 f.Kr. som demokratin realiserades i Aten. Medborgare var den som var fri man, minst 20 år gammal, jordägare och bodde inom stadsstatens område.

Vad betyder det grekiska ordet demokrati?

Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans δῆμος demos, folket, och κράτος kratos, styre, med den ungefärliga betydelsen "folkstyre". I svenskan finns ordet belagt sedan 1596.

Vad som kännetecknar en demokrati?

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. ... En annan demokratisk grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift.

Varför har vi parlamentarism?

Grundtanken med parlamentarismen är att regeringen åtminstone måste tolereras av folkrepresentationen eller någon av kamrarna i folkrepresentationen, om denna består av mer än en kammare. Röstas ett misstroendevotum igenom måste regeringen avgå. Regeringen sägs vara parlamentariskt ansvarig.