:

När gäller inte konsumentkreditlagen?

Innehållsförteckning:

  1. När gäller inte konsumentkreditlagen?
  2. Vad kräver lagen att ett kreditinstitut gör innan de beviljar en kredit?
  3. Vad finns det för regler kring avbetalningsköp kreditköp Finns det några speciella villkor för sådana köp Varför finns dessa villkor?
  4. När kan en kreditgivare kräva att få betalt i förtid?
  5. Vilken lag gäller vid kreditköp?
  6. Hur lång är ångerrätten för konsumentkrediter?
  7. Vad kan bli konsekvenserna av att det visar sig att en bank inte utfört kreditprövning innan den beviljat ett bolån?
  8. Vad gäller när du handlar av en privatperson?
  9. Vilka rättigheter har konsumenten respektive kreditgivaren som innehar ett kreditköp?
  10. Under vilka förutsättningar får en säljare återta en vara?

När gäller inte konsumentkreditlagen?

När gäller inte konsumentkreditlagen? När du lånar pengar genom att lämna in något på en pantbank gäller inte konsumentkreditlagen. Lagen gäller inte studielån. Konsumentkreditlagen gäller inte lån mellan företag.

Vad kräver lagen att ett kreditinstitut gör innan de beviljar en kredit?

Kreditprövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden. Krediten får beviljas endast om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande. Vid en ökning av krediten som är väsentlig ska en ny kreditprövning göras.

Vad finns det för regler kring avbetalningsköp kreditköp Finns det några speciella villkor för sådana köp Varför finns dessa villkor?

32 § Konsumenten har rätt att betala sin skuld till kreditgivaren före den avtalade förfallotiden. Om skulden betalas i förtid, har kreditgivaren rätt till ersättning i den omfattning som anges i 36 §. Kreditgivaren ska på begäran snarast ge konsumenten information om vad en betalning av skulden i förtid innebär.

När kan en kreditgivare kräva att få betalt i förtid?

33 § Rätt att kräva förskottsbetalning Det gäller exempelvis om konsumenten är mer än en månad sen med betalning och beloppet är minst 10 % av kreditfordran. Alternativt om beloppet är 5% och det gäller flera poster med olika förfallodag.

Vilken lag gäller vid kreditköp?

Vid kreditköp har konsumenten rätt att framställa samma invändningar mot kreditgivaren som denne kan göra mot säljaren enligt 29 § konsumentkreditlagen (). Det innebär till exempel att kreditgivaren kan komma att få stå till svars gentemot konsumenten om säljaren inte levererar den köpta varan.

Hur lång är ångerrätten för konsumentkrediter?

Konsumenten har rätt att ångra kreditavtalet inom 14 dagar. Ångerrätten räknas från dagen då ni ingick avtalet, men tidigast den dag konsumenten fått dokumentationen av avtalet. Om en konsument ångrar sig ska hen betala tillbaka beloppet inom 30 dagar.

Vad kan bli konsekvenserna av att det visar sig att en bank inte utfört kreditprövning innan den beviljat ett bolån?

Vid enstaka tillfällen har kreditgivare ändrat skulden men detta är ytterst ovanligt. Visar det sig att det utförts bristfällig kreditprövning kan däremot Konsumentverket både utdela varningar, böter och besluta att företaget måste avsluta sin kreditverksamhet.

Vad gäller när du handlar av en privatperson?

När du köper något av, eller säljer något till, en annan privatperson är det köplagen som gäller. ... Köplagen är inte tvingande. Det betyder att en köpare och en säljare kan skriva ett avtal som gäller i stället för lagen. Detsamma gäller saker som en köpare och en säljare kommer överens om i till exempel sms eller mejl.

Vilka rättigheter har konsumenten respektive kreditgivaren som innehar ett kreditköp?

Alla kreditgivare måste göra en kreditprövning av konsumenten för att få erbjuda ett kreditavtal. Utifrån kreditprövningen ska du avgöra om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka krediten. Om du inte kan erbjuda konsumenten en kredit är du skyldig att berätta orsaken.

Under vilka förutsättningar får en säljare återta en vara?

Ett avbetalningsköp utmärks typiskt sett av att säljaren har infört ett s.k. återtagandeförbehåll i kreditavtalet – detta innebär att säljaren förbehåller sig rätten att ta tillbaka varan om inte köparen inte betalar i enlighet med avtalet (38 § KKrL).