:

Vad är osakliga löneskillnader?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är osakliga löneskillnader?
  2. Vad är orsaken till att olika jobb har olika löner?
  3. Vad betyder löneskillnad?
  4. Vad ska en lönekartläggning innehålla?
  5. Vad beror löneskillnader mellan könen på?
  6. Hur ser skillnaden ut i lönen beroende på olika yrken?
  7. Hur påverkas samhället av löneskillnad?

Vad är osakliga löneskillnader?

Man kan alltså säga att osakliga löneskillnader är skillnader i lön som inte kan förklaras med hjälp av faktorer som är relevanta för de arbetsuppgifter man utför, den kompentens som krävs, hur väl man utför sitt arbete eller villkoren inom en konkurrerande arbetsmarknad.

Vad är orsaken till att olika jobb har olika löner?

Löneskillnader som beror på yrkesmässig könssegregering beror således huvudsakligen på skillnader i specialiserat humankapital och på att den lägre lönen som erbjuds i kvinnodominerade yrken kompenseras med flexiblare arbetsvillkor.

Vad betyder löneskillnad?

Det ojusterade lönegapet är den totala genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor, och påverkas till stor del av att kvinnor och män ofta gör olika yrkes- och livsstilsval, får olika befattningar, har olika utbildning och arbetstid och uppvisar olika personlighetsdrag och intressen.

Vad ska en lönekartläggning innehålla?

Lönekartläggningen omfattar alltså både en granskning av själva lönesystemet och en genomgång av arbetstagarnas löner. Det första steget om bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor är även ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder.

Vad beror löneskillnader mellan könen på?

Den mest framträdande faktorn för lönegapet mellan kvinnor och män är överrepresentationen av kvinnor i relativt lågbetalda sektorer som omsorg, handel och utbildning. Ungefär 30 procent av lönegapet förklaras av detta.

Hur ser skillnaden ut i lönen beroende på olika yrken?

Lönegapet mellan kvinnor och mäns löner skiljer stort beroendeyrke. På chefspositioner är skillnaden generellt större. Bland vd:ar tjänar männen 30 procent mer än kvinnorna och bland ekonomichefer tjänar männen nära 40 procent mer än kvinnorna.

Hur påverkas samhället av löneskillnad?

Resultaten visar bland annat att högutbildade kvinnor gör karriär i mindre utsträckning än högutbildade män, att uttag av föräldradagar har en negativ effekt på lönen endast för högutbildade män och kvinnor, att löneskillnaderna är avsevärt större i toppen av inkomstfördelningen än i botten.