:

Hur gör man en egenkontroll Bygg?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en egenkontroll Bygg?
 2. Vem gör en kontrollplan?
 3. Vad är kontrollplan enligt PBL?
 4. Vad består en kontrollplan av för delar?
 5. Vad ska en egenkontroll innehålla?
 6. Hur kan en kontrollplan se ut?
 7. Vem upprättar Rivningsplan?
 8. Vad skall ingå i en kontrollplan?
 9. Vad ska ingå i en bygganmälan?
 10. Varför behövs en kontrollplan?

Hur gör man en egenkontroll Bygg?

Vem som ska göra kontrollerna. Kontrollen kan utföras antingen inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av en certifierad sakkunnig. Byggherrens dokumenterade egenkontroll innebär att byggherrens organisation kontrollerar och intygar att bygg- eller rivningsarbetet blir rätt utfört.

Vem gör en kontrollplan?

Under byggtiden ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs med signatur och datum efter respektive kontrollpunkt. Antingen kan den som står som kontrollant för kontrollpunkten skriva en signatur och datum eller så kan du som byggherre signera när du vet att kontrollanten har gjort sitt jobb.

Vad är kontrollplan enligt PBL?

5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för det specifika och unika byggprojektet. Genom att utföra kontroller över moment som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand om de utförs fel, kan man ha uppsikt över att momenten utförs rätt.

Vad består en kontrollplan av för delar?

En kontrollplan ska innehålla följande uppgifter: Vilka kontroller som ska utföras. Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas till bygglovsverksamheten inför slutbesked. Vilka anmälningar som ska göras.

Vad ska en egenkontroll innehålla?

Vad ska egenkontrollen innehålla?

 • en sammanställning av de miljöbestämmelser som berör verksamheten,
 • rutiner för skötsel av oljeavskiljare,
 • att arbeta med hur energianvändningen kan effektiviseras,
 • dokumentation hur farligt avfall hanteras,

Hur kan en kontrollplan se ut?

Kontrollplan ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för tänkt åtgärd. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen ska sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen.

Vem upprättar Rivningsplan?

PBL kräver att byggherren upprättar rivningsplaner för byggnader som ska rivas och ge plats åt nya byggnader eller om åtgärden innebär ombyggnad av befintlig byggnad. Rivningsplan upprättas efter gällande PBL-krav och praxis vid sanering och eller rivning av befintliga byggnader.

Vad skall ingå i en kontrollplan?

Vad är en kontrollplan?

 • vad som ska kontrolleras.
 • vem som ska kontrollera.
 • hur och när kontrollen ska göras,
 • mot vad kontrollens resultat ska jämföras och.
 • på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Vad ska ingå i en bygganmälan?

Ansökan ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Många kommuner har blanketter för anmälan.

Varför behövs en kontrollplan?

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.