:

Hur får man en överförmyndare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man en överförmyndare?
  2. När krävs överförmyndare?
  3. Kan man välja överförmyndare?
  4. Vad menas med Överförmyndarspärr?
  5. När behövs Överförmyndarspärrat konto?
  6. Vem kan vara överförmyndare?
  7. Hur utses en överförmyndare?

Hur får man en överförmyndare?

Överförmyndarkontroll

  1. genom arv eller testamente,
  2. genom gåva, under förutsättning att givaren skriftligen har anmält gåvan till överförmyndaren, eller.
  3. genom förmånstagarförordnande vid försäkring med anledning av dödsfall eller vid pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande.

När krävs överförmyndare?

Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp eller tillgångarna står under så kallad särskild överförmyndarkon-troll krävs överförmyndarens samtycke till vissa placeringar, till exempel i aktier och försäkringar. Placering i de flesta fonder kräver dock som regel inte samtycke av överförmyndaren.

Kan man välja överförmyndare?

Detta regleras i 12 kap. 1 §. Där framgår att den fria förvaltningen inte gäller tillgångar som barnet fått genom testamente med villkor att egendomen ska stå under förvaltning av någon annan är förmyndaren. I och med detta föreligger ingen bestämmanderätt för förmyndaren.

Vad menas med Överförmyndarspärr?

Överförmyndarspärr. Huvudmannens övriga konton ska alltid beläggas med överförmyndarspärr.

När behövs Överförmyndarspärrat konto?

När ett barn får en utbetalning som överstiger ett prisbasbelopp på grund av arv, försäkring, ersättning enligt brottsskadelagen eller liknande måste pengarna, enligt lag, sättas in på ett överförmyndarspärrat konto.

Vem kan vara överförmyndare?

Vem kan bli god man Lagens krav på en god man är att han eller hon ska vara ”en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna”, personen ska vara myndig och inte själv ha förvaltare (11 kap 12§ FB).

Hur utses en överförmyndare?

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos förvaltningsrätten. I större kommuner har överförmyndaren tillgång till ett kansli med handläggare.