:

På vilket sätt kan en stiftelse förvaltas?

Innehållsförteckning:

  1. På vilket sätt kan en stiftelse förvaltas?
  2. Är stiftelser offentliga?
  3. Vem utser styrelsen i en stiftelse?
  4. Hur har stiftelserna finansierats?
  5. Vad är stiftelser som grundats av företag?
  6. Hur bildas en stiftelse?

På vilket sätt kan en stiftelse förvaltas?

förmögenhet som varaktigt ska främja ett bestämt ändamål och bildas vanligen genom att pengar avsätts i ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Stiftelsen förvaltas av antingen en styrelse (egen förvaltning) eller en förvaltare (anknuten förvaltning).

Är stiftelser offentliga?

Hej och tack för din fråga! En stiftelse har ingen egen skyldighet att på begäran lämna ut sin stiftelseurkund, vari stiftelseförordnandet ingår. Däremot är de handlingar som inkommer till och förvaras hos myndigheter offentliga, om de inte omfattas av sekretess, vilket följer av tryckfrihetsförordningen.

Vem utser styrelsen i en stiftelse?

En tryggandestiftelse ska alltid ha en styrelse som består av fysiska personer. Hälften av styrelseledamöterna och deras ersättare ska väljas av arbetsgivaren och den andra hälften av de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål (16 och 30 §§ TrL).

Hur har stiftelserna finansierats?

  • Dessa stiftelser har i huvudsak finansierats genom årliga bidrag och inte genom en varaktig förmögenhetsdisposition vid bildandet. Exempel är Norrlandsfonden och Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Det har också varit vanligt att kommunal verksamhet bedrivits i stiftelseform t.ex. kollektivtrafik, bostadsbolag och fastighetsförvaltning.

Vad är stiftelser som grundats av företag?

  • Stiftelser som grundats av företag för att främja arbetstagares trygghet i form av sociala förmåner kallas ibland företagsstiftelser men benämns också tryggandestiftelser. Regler för dessa stiftelser finns i tryggandelagen. Lagen reglerar två slags stiftelser, pensionsstiftelser och personalstiftelser.

Hur bildas en stiftelse?

  • En stiftelse bildas genom att man utfärdar ett stiftelseförordnande och genomför en förmögenhetsdisposition i enlighet med förordnandet (1 kap. 2 § SL). Stiftelseförordnandet ska innehålla en förklaring från stiftarens sida att han eller hon för ett bestämt ändamål vill skapa en varaktig och självständig förmögenhet.