:

Hur går det till när man framställer ämnen ur råolja?

Innehållsförteckning:

  1. Hur går det till när man framställer ämnen ur råolja?
  2. Hur separerar man kolväten i råolja?
  3. Hur bearbetas olja till olika produkter?
  4. Vilka olika produkter kan vi utvinna från råolja i ett oljeraffinaderi?
  5. Vad kan man få av råolja?
  6. Var i Sverige finns oljeraffinaderier?

Hur går det till när man framställer ämnen ur råolja?

Tankfartygen lossar råoljan som förvaras i stora bergrum i Torshamnen. Därifrån pumpas oljan vidare till raffinaderiet. När råoljan kokas skiktar sig olika produkter vid olika kokpunkter. Bensin separeras vid 170° C, Diesel vid 300° C och tjockolja vid 500° C.

Hur separerar man kolväten i råolja?

När råoljan har pumpats upp ur berggrunden måste den till ett raffinaderi för att behandlas innan den kan användas som bränsle, olja eller råvara inom den kemiska industrin. Behandlingen medför att man separerar de olika kolvätena åt genom destillation.

Hur bearbetas olja till olika produkter?

Oljan samlas i så kallade oljefällor varifrån den kan pumpas upp och raffineras till olika oljeprodukter. Den process petroleum behöver gå igenom för att man skall kunna dela upp den i gasol, bensin, flygbränsle, diesel- och villaolja, tunga eldningsoljor, asfalt (bitumen) kallas raffinering och sker i ett raffinaderi.

Vilka olika produkter kan vi utvinna från råolja i ett oljeraffinaderi?

Raffinering av råolja Ur råoljan kan man utvinna både gaser, flytande och fasta ämnen. Vid raffinaderierna delas råoljan upp i ämnen som bitumen, eldningsolja, fotogen, bensin och gasol med en metod som kallas fraktionerad destillation.

Vad kan man få av råolja?

Olja kan raffineras till bensin, fotogen och olika typer av eldningsoljor, men är också råvara till plaster och syntetfibrer...

Var i Sverige finns oljeraffinaderier?

Totalt raffineras närmare 18 miljoner kubikmeter råolja varje år vid våra båda helägda raffinaderier Preemraff Göteborg och Preemraff Lysekil. Det ger en total raffineringskapacitet av cirka 345 000 fat per kalenderdag, vilket motsvarar 15 procent av Sveriges totala energiförbrukning.