:

Vad händer med växthuseffekten?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med växthuseffekten?
 2. Hur bidrar trafiken till växthuseffekten?
 3. Finns växthuseffekten?
 4. Vad är växthusgaser?
 5. Hur förstärks växthuseffekten?
 6. Vilka växthusgaser finns naturligt i jorden?
 7. Hur mycket koldioxid bidrar till växthuseffekten?

Vad händer med växthuseffekten?

När mängden växthusgaser i atmosfären ökar förstärks växthuseffekten. Det är som att lägga en extra filt över jorden, vilket leder till att jordens medeltemperatur ökar. Det är den här temperaturökningen som kallas global uppvärmning och den globala uppvärmningen är orsaken till att klimatet förändras.

Hur bidrar trafiken till växthuseffekten?

Transporternas klimatpåverkan står för cirka 30 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Det krävs kraftiga åtgärder och styrmedel för att minska utsläppen och nå klimatmålen. Som en följd av användningen av fossila bränslen ökar halten av koldioxid i atmosfären.

Finns växthuseffekten?

De finns i luften sedan gammalt och åstadkommer på så sätt en kraftfull naturlig växthuseffekt. Utan den effekten skulle det ha varit 35 grader kallare på jorden än det är i dag, och då hade förmodligen inget liv kunnat utvecklas här. Växthuseffekten i sig är alltså inget problem, tvärtom.

Vad är växthusgaser?

 • Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, är så kallade växthusgaser. Växthusgaserna har egenskaper som gör att de kan absorbera vissa våglängder av den värmestrålning som är på väg att lämna jorden. Värmen i växthusgasen återstrålas sedan vid en längre våglängd, som absorberas igen osv, osv.

Hur förstärks växthuseffekten?

 • När mängden växthusgaser i atmosfären ökar förstärks växthuseffekten. Det är som att lägga en extra filt över jorden, vilket leder till att jordens medeltemperatur ökar. Det är den här temperaturökningen som kallas global uppvärmning och den globala uppvärmningen är orsaken till att klimatet förändras.

Vilka växthusgaser finns naturligt i jorden?

 • Vattenånga och koldioxid som är de vanligaste växthusgaserna finns naturligt i jordens atmosfär. Andra växthusgaser är: Metan. Dikväveoxid. Svavelhexaflourid. Flourföreninger (flourkolväten och flourkarboner) De ökade halterna av växthusgaser beror främst på koldioxidutsläpp orsakade av förbränning av fossila bränslen såsom olja, kol och naturgas.

Hur mycket koldioxid bidrar till växthuseffekten?

 • Koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten. Ofta får halten koldioxid i atmosfären utgöra ett mått på hur mycket växthusgaser vi kan tillåta oss att släppa ut i framtiden. Före industrialiseringen var halten koldioxid i atmosfären cirka 280 ppmv (parts per million = miljondelar räknat i volym).