:

När bildas ozon?

Innehållsförteckning:

  1. När bildas ozon?
  2. Vad är skillnaden mellan marknära och Stratosfäriskt ozon?
  3. Varför försvinner ozon?
  4. Vad händer om man andas in ozon?
  5. Hur mäter man ozon?
  6. Vad består freoner av?

När bildas ozon?

Nära marken bildas ozon genom reaktioner mellan solljus och luftföroreningar som kväveoxider och kolväteföreningar. Ozon finns även naturligt i luften.

Vad är skillnaden mellan marknära och Stratosfäriskt ozon?

Vad är skillnaden mellan marknära och stratosfäriskt ozon? ... Merparten av ozonet, cirka 90%, finns i stratosfären på 10 - 50 km höjd, vilket utgör det så kallade ozonskiktet. Cirka 10% finns i troposfären under 10 km och om ozonet är nära jordytan kallas det marknära ozon. På denna höjd är det ett miljöproblem.

Varför försvinner ozon?

En av de största orsakerna till att ozonlagret tunnas ut är utsläpp av olika gaser, speciellt freoner som CFC. Ozonlagret är väldigt känsligt över Antarktis på grund av den låga temperaturen. Hösten 1970 upptäckte brittiska forskare att ozonhalten vid Antarktis var ovanligt låg.

Vad händer om man andas in ozon?

Ozonet i atmosfären fungerar som ett filter mot den skadligaste UV-strålningen. Ett minskat ozonskikt medför att mer skadlig UV-strålning kan nå jordytan. För människor kan detta innebära ökad risk för hudcancer, skador på ögon och påverkan på immunsystemet. En förändrad strålning kan också påverka ekosystemen.

Hur mäter man ozon?

Instrument på ballonger och flygplan. En mer direkt metod att mäta ozon är att skicka upp ballonger eller flygplan som bär på instrument, som direkt kan analysera luftens innehåll av ozon. Detta sker genom att pumpa luft genom instrumentet där antingen kemiska eller optiska metoder används för analysen.

Vad består freoner av?

Freon är ursprungligen kemiföretaget DuPonts handelsnamn på köldmedium bestående av olika halogenerade kolväten. Ordet är härlett från engelskans freeze. Utgångspunkten för dessa föreningar är enkla kolväten där någon eller några av väteatomer har ersatts med klor- och/eller fluoratomer.