:

Var hittar man Myrmalm?

Innehållsförteckning:

  1. Var hittar man Myrmalm?
  2. Vad består huvudsakligen av limonit?
  3. Vad är Rödjord?
  4. Hur tog man upp Sjömalm?
  5. Hur bildas Sjömalm?
  6. Vad är Blästbrukslämning?
  7. Vad gör en masugn?
  8. Hur fungerar järnframställning?
  9. Hur varm blir en masugn?
  10. Hur fungerar masugnar?

Var hittar man Myrmalm?

Myrmalm kallas en sedimentär bergart som bildas vid utfällning av järnoxider och järnoxyhydroxider och är en form av hård limonit. Myrmalm bildas främst i norra Nordamerika och Skandinavien. Myrmalm förekommer som större eller mindre klumpar eller skikt i fuktiga miljöer. Kornstorleken är upp till 0,1mm.

Vad består huvudsakligen av limonit?

Limonit eller järnockra är en malmmineral bestående av en blandning av olika järnoxider och den innehåller som högst 62 viktprocent järn. Limonit kan anses som järn(III)oxidhydroxid FeO(OH) med varierande vattenhalt.

Vad är Rödjord?

utfällning på markytan av järnoxid. Järnoxiden fälls ut i mineralformen ferrihydrit, som är en orangefärgad järnoxid med den ungefärliga kemiska formeln Fe2O3·1,4H2O. Den är mycket vanlig i naturen, och förekommer till exempel i B-horisonten i podsoler, och i myrmalm.

Hur tog man upp Sjömalm?

Med en ”kastraka” (lättare och mindre skovel än ”stor- rakan”) rakades malmen över i sällingen och togs upp till ytan. Karta över förekomsterna av sjömalm. För varje socken i Småland anges antalet sjömalmsfyndigheter. Varje prick är en sjö.

Hur bildas Sjömalm?

Myrmalm, rödjord och sjömalm har bildats genom att järnföreningar fällts ut i form av limonit (järnoxidhydrat) ur ytligt grundvatten där det funnits som trevärda järnjoner. Utfällningen sker i tunna lager i kalkfattiga kärr. Järnhalten i myrmalm kan vara 35–40 %. Som högst innehåller limonit 62 viktprocent järn.

Vad är Blästbrukslämning?

Egenskapsvärdet Blästerugn används för lämning efter ugn för framställning av järn främst ur sjö- och myrmalm men även ur rödjord. Fällsten används för sten använd som städ för primärsmide (avlägsnande av slagg) av järnlupp. Fällstenen har oftast en flat ovansida och bär spår av bearbetning och slagg.

Vad gör en masugn?

Masugnen beskickas uppifrån med järnmalm samt kalk och träkol. Blästerluft blåses in i ugnens nedre del. Processen innebär att järnet reduceras ut ur malmen och smälter. Det järn som tappas ut ur ugnen benämnes råjärn eller tackjärn och innehåller cirka fyra procent kol.

Hur fungerar järnframställning?

Masugnsprocessen är en kontinuerlig nedsmältningsprocess för reduktion av järnoxid till råjärn. I toppen av masugnen [1] tillsätts lager av slaggbildare, anrikad järnmalm och koks, som utgör processens bestickning [2]. I nedre delen av ugnen tillsätts 1000-gradig luft [3] under hög hastighet, så kallad blästerluft.

Hur varm blir en masugn?

Masugnen matas med malmpellets, koks och tillsatsämnen. I masugnens inre är temperaturen 2 200 grader. I smältreduktionsprocessen förenas malmens syre med kol.

Hur fungerar masugnar?

Masugnen beskickas uppifrån med järnmalm samt kalk och träkol. Blästerluft blåses in i ugnens nedre del. Processen innebär att järnet reduceras ut ur malmen och smälter. Det järn som tappas ut ur ugnen benämnes råjärn eller tackjärn och innehåller cirka fyra procent kol.